Tag : นำร่องสายงานจราจร


ติวเข้ม!ทดสอบความรู้ ตร.จร.-ไม่ผ่านให้เปลี่ยนสายงาน

สตูล-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติวเข้มเสริมสร้างความรู้ความสามารถตำรวจ นำร่องสายงานจราจร ทดสอบตำรวจทั่วประเทศผ่านรับบออนไลน์ ที่งด้านกฎหมายและความรู้ทั่วไป แต่ต้องผ่าน 85% โดยเฉพาะกฎหมายจราจรไม่ผ่านให้เปลี่ยนงานใหม่

อ่านเพิ่มเติม