Tag : ล้ำน่านน้ำไทย


จับเรือประมงมาเลเซีย ลากอวนในทะเลอันดามัน ล้ำเขตน่านน้ำไทย

สตูล- หน่วยปัองกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะสตูล จับเรือประมงมาเลเซียรุกล้ำน่านน้ำไทยเข้ามาลากอวนในทะเลอันดามัน ควบคุมลูกเรือ 3 คน พร้อมอุปกรณ์จับปลาและปลาของกลางส่งดำเนินคดี

อ่านเพิ่มเติม