กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม

หมวดหมู่ : สุราษฎร์ธานี, ทั่วไป,

อ่าน : 43
เชฟรอน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม
กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม

        สุราษฎร์ธานี - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (เชฟรอนประเทศไทย) และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาฯ) ดำเนิน โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม (ขาแท่นฯ) ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม และคาดว่าจะจัดวางแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563  

        ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดทำโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทั้งสามหน่วยงานจึงร่วมมือกันดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อร่วมกันศึกษา ติดตาม และตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและนิเวศวิทยาของพื้นที่ในทะเล รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์

        นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการศึกษาเรื่องการใช้โครงสร้างเหล็กชนิดเดียวกับขาแท่นฯ มาจัดวางเป็นปะการังเทียมบริเวณอ่าวโฉลกหลำของเกาะพะงันตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 พบว่ามีความเหมาะสม สามารถเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งประมง สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ จึงนำมาสู่การดำเนินโครงการนี้ ซึ่งทาง ทช. จะเป็นผู้กำกับการดำเนินงาน ติดตาม ประเมิน และดูแลพื้นที่โครงการฯ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เชฟรอนประเทศไทย ได้ส่งมอบขาแท่นฯ ที่ไม่ใช้งานจำนวน 7 ขาแท่นให้แก่ ทช. เพื่อนำไปจัดวางเป็นปะการังเทียม รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ โดยทาง จุฬาฯ เป็นผู้บริหารด้านการศึกษาติดตามผลของโครงการฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ

        าแท่นฯ เหล่านี้มีความสูง 70-84 เมตร เมื่อวางล้มในแนวนอนจะมีความสูง 20-22.5  เมตร จัดวางที่ระดับน้ำ 38.5-39.5 เมตร ทำให้มีระยะจากยอดกองปะการังถึงผิวน้ำไม่น้อยกว่า 15 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งการเคลื่อนย้ายขาแท่นฯ จากแหล่งผลิตกลางอ่าวไทยมายังบริเวณเกาะพะงันมีระยะทาง 150-200 กิโลเมตร ด้วยเรือยกขนาดใหญ่ที่มีสมรรถนะในการยกมากถึง 3,000 ตัน หรือ มากกว่า 4-8 เท่าของน้ำหนักขาแท่นจริง จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

        “มั่นใจได้ว่ากองปะการังเทียมจากขาแท่นฯ นี้ จะเป็นที่อยู่อาศัยของปะการังและสัตว์น้ำวัยอ่อนหลายหลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มแหล่งดำน้ำใหม่ๆ ในเขตน้ำลึก ซึ่งจะเป็นจุดรองรับนักท่องเที่ยวจากเกาะพะงัน เกาะสมุย และเกาะเต่าในอนาคต โดย ทช. ได้เตรียมออกประกาศให้พื้นที่จัดวางปะการังเทียมดังกล่าวเป็นพื้นที่คุ้มครอง เพื่อให้มีการจัดการและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ด้านการเคลื่อนย้ายขาแท่นฯ มีการกำกับโดยทีมวิชาการของ ทช. และหน่วยงานภาครัฐในทุกขั้นตอน และทีมงานของบริษัทเชฟรอนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในระดับสากล” นายโสภณ กล่าวเสริม

        นายอรรจน์ ตุลารักษ์ ผู้จัดการแผนกรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เลิกใช้งานในกิจการปิโตรเลียม บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ระบุว่า ปัจจุบันขาแท่นฯ ทำหน้าที่เสมือนปะการังเทียมอยู่แล้ว เพราะมีโครงสร้างซับซ้อนและมีความทนทาน เหมาะในการลงเกาะของปะการังและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เป็นอย่างดี การย้ายขาแท่นฯ มาใกล้กับชายฝั่งมากขึ้น ซึ่งห่างจากเกาะพะงันไปเพียง 7.5 ไมล์ทะเล จะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งเพิ่มพูนทรัพยากรทางทะเล และเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยตลอดระยะการดำเนินงาน เชฟรอนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยตลอดจนการปกป้องทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาทางทะเล รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศไทยและสากล

        ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดวางขาแท่นฯ ครบทั้ง 7 ขาแท่น ทั้งสามหน่วยงาน จะร่วมกันศึกษาและติดตามประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ ต่อไปอีก 2 ปี นำความรู้ที่ได้มาถอดบทเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจากการจัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นฯ และช่วยในการวางแผนงานและจัดการทรัพยากรจากโครงสร้างขนาดใหญ่ในระดับประเทศ.

นายโสภณ ทองดี (ขวา) อธิบดี ทช. พร้อมด้วย นายอรรจน์ ตุลารักษ์ (ซ้าย) ผู้จัดการแผนกรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่เลิกใช้งานในกิจการปิโตรเลียม เชฟรอนประเทศไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการวางขาแท่นที่ 4 ในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมการนำขาแท่นฯ ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม บริเวณเกาะพะงัน


ความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลบริเวณขาแท่นฯ กลางอ่าวไทย