ก.บ.จ.เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 66-70 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 548
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570)
ก.บ.จ.เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ปี 66-70 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้

สงขลา-คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.) ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามเป้าหมายการพัฒนาคือ “สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน” ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบฯ


เมื่อวันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 11.00 น. นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมชุมอย่างพร้อมเพรียง


ที่ประชุมได้รายงานผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 - 2570) อันมีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และกรอบทิศทางการพัฒนาภาคใต้ รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการบรรลุในระยะ 5 ปี ซึ่งมีประเด็นการพัฒนาตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีแนวทางการพัฒนาและแผนงานโครงการสอดคล้องกับประเด็นพัฒนาสามารถขับเคลื่อนให้มันรู้เป้าหมายได้ สำหรับการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลาดำเนินการจัดทำแผนและพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลฯ ด้วยคณะทำงานกลั่นกรองแผนพัฒนาอำเภอได้พิจารณากันกลองแผนพัฒนาอำเภอครบถ้วนทุกอำเภอแล้ว


ทั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 ตามเป้าหมายการพัฒนา คือ “สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงอาเซียน พัฒนาอย่างยั่งยืน” ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :