ครั้งแรกในภาคใต้ “ม.ทักษิณ” ต่อต้านการทุจริต อบรมบุคลากรกว่า 500 คน ระบบออนไลน์

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 305
ม.ทักษิณ ต่อต้านการทุจริต
ครั้งแรกในภาคใต้ “ม.ทักษิณ” ต่อต้านการทุจริต อบรมบุคลากรกว่า 500 คน ระบบออนไลน์

        มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ        

        รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เป็นประธานเปิด “โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวว่า โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกอย่างทั่วถึงในประเด็นที่สำคัญๆ และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ร่วมกันเสริมสร้างค่านิยม สุจริตและการต่อต้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกันป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม


        น.ส.สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยทักษิณ” จัดขึ้นโดยการประสานความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดโครงการ


        ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 - 2565 โดยกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ 85 คะแนนขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80


        สำหรับ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และได้นำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลัก    ธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามจรรยาบรรณการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งปลุกและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ และกำหนดให้ทุกส่วนงานและหน่วยงานลงนามคำรับรองในการปฏิบัติงานประจำปีกับท่านอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 2 และมีผลการประเมินที่ดีขึ้นเป็นลำดับ กล่าวคือ


        ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการประเมินอยู่ที่ 83.57 (ระดับสูงมาก) และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการประเมินอยู่ที่ 87.28 ระดับดี ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ ป.ป.ช. กำหนดไว้ที่ 85 คะแนน เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/หน่วยงาน ยังมีปัญหาในการสร้างความเข้าใจหรือการสื่อสาร ส่งผลให้การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกที่มีต่อการปฏิบัติงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในประเด็นที่สำคัญ เช่น การรับรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกติดต่อ การให้บริการผู้ที่มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน และการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานร่วมดำเนินการไปแล้ว

   

        สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเพียงเล็กน้อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน

 

        การจัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยทักษิณในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


        1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน


        2. เพื่อปลุกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมสุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหารและบุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม


        3. เพื่อตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561 - 2565


        ส่วนผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/รองคณบดี ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการวิทยาลัย / สถาบัน / สำนัก / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / ประธานสาขา บุคลากร ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์จำนวน 502 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณมีชัย โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Cisco webex หัวข้อ “เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ภัยร้ายทำลายองค์กรและการตรวจสอบทรัพย์สิน และ “วินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการบริหารงบประมาณ” นับเป็นการอบรมออนไลน์ครั้งแรกที่มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมากกว่า 500 คน.