ค้านอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว รมว.เกษตรฯ ตั้ง กก.ศึกษา

หมวดหมู่ : การเมือง, พัทลุง, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 39
รมว.เกษตรฯ ค้านอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว
ค้านอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว รมว.เกษตรฯ ตั้ง กก.ศึกษา

        พัทลุง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลังจากที่ถูกต่อต้านจากชาวบ้านเสียงข้างน้อย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานและรายงานผลให้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ทราบผลภายใน 60 วัน   

        จากกรณีที่กรมชลประทานได้ขับเคลื่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พื้นที่ 468 ไร่ มีทำนบดินสูง 48 เมตร ยาว 474 เมตร มีความจุน้ำประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณผูกพัน ในระหว่างปี 2564-2566 เป็นเงิน 675 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ ต.หนองธง ซึ่งสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งได้มากกว่า 7,500 ไร่ จำนวน 2,090 ครัวเรือน มากกว่า 7,700 คน โดยได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงท่วมท้นจากคนในพื้นที่ ต.หนองธง ต่อมาได้มีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มน้อยได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว และเดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล

        ขณะที่กลุ่มชาวบ้านซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าดำเนินงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นกันนั้น

        ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว เนื่องจากปรากฏว่ามีราษฎรกลุ่มเครือข่ายรักษ์โตนสะตอ จ.พัทลุง ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้คัดค้านเห็นว่าสมควรศึกษาแนวทาง

        ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยให้มีผล กระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

        ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง และแนวทางการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานกรรมการ และให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ รมว.เกษตรฯได้รับทราบภายใน 60 วัน ซึ่งข่าวคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบต่อไป.