งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 719
สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ งดเหล้า เข้าพรรษา ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์
งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว

               กรุงเทพฯ -  “งดเหล้า เข้าพรรษา” คำพูดติดปากที่หลายคนคุ้นหู ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับเคลื่อนและรณรงค์สร้างความตระหนัก ในการ ลด ละ เลิกอบายมุข อย่างเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนในทุกปี จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายคนงดเหล้าต่อได้ตลอดชีวิต แต่อันที่จริงหากตั้งใจเลิกเหล้าก็ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงช่วงเข้าพรรษา แต่วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการจุดประกาย สร้างเป้าหมายเล็กๆ ในการเลิกเหล้า

    ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เล่าว่า สสส. ทำหน้าที่ขับเคลื่อน ลด ละ เลิกเหล้าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 20 ปี ความสำเร็จการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสมาคมเครือข่ายงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ พบคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มช่วงเข้าพรรษา 6,608,242 คน แบ่ง 3 กลุ่ม 1.งดเหล้าได้ตลอดพรรษา 3 เดือนและตั้งใจงดต่อไปจนออกพรรษา 2,780,216 คน 2.งดเป็นบางช่วง (ไม่ครบพรรษา) 1,401,864 คน 3.ไม่งดแต่ลดการดื่มลง 2,426,162 คน สสส.ได้รณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า 1,048 ชุมชน รวม 158 อำเภอทั่วประเทศ ตั้งเป้าขยายไป 500 อำเภอ ผ่านโครงการพัฒนาคนหัวใจหิน หัวใจเหล็ก หัวใจเพชร ให้คนในชุมชนร่วมปรับแนวคิด พฤติกรรม พึ่งตนเองได้  และส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนตลอด 3 เดือนในวันเข้าพรรษา

    ดร.สุปรีดา เสริมต่อว่า แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว เช่น ก่อให้เกิดความรุนแรงในบ้าน เพิ่มความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างค่าใช้จ่ายหนี้สินในครัวเรือนมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทุกมิติ ทำให้วันเข้าพรรษาปี 2565 ขณะที่ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบการงดเหล้าเข้าพรรษาทำให้สุขภาพกาย-ใจดีขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งประเทศได้ประมาณ 3,397,661,367 ล้านบาท เฉลี่ยในช่วง 3 เดือน พบประหยัดเงิน 1,432 บาท/ครัวเรือน และหลายคนตั้งใจจะลด ละ เลิก ในปีต่อๆ ไป เพราะส่งผลดีต่อตัวเองและครอบครัว

    ปีนี้ สสส. ได้ส่งเสริมให้เว้นรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันโควิด-19 ภายใต้แนวคิด งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ อบายมุขเพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว และจะมีแคมเปญรณรงค์ต่อเนื่องจากปี 2564 ใช้ชื่อว่า “Mr.พ่อ พอแล้วเหล้า” มีเป้าหมายให้พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ทำหน้าที่เสมือนฮีโร่ในใจลูก เป็นตัวอย่างของการห่างไกลอบายมุขทุกชนิด โดยเฉพาะเหล้า-เบียร์ และ “ระวังมันมาเล็ง” เพื่อทำให้เห็นพิษภัยของเหล้าว่าไม่ใช่แค่ทำให้เกิดมะเร็งตับ แต่ยังทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร หลอดอาหาร และเต้านม และสำหรับประชาชนที่สนใจลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com/signดร.สุปรีดา กล่าว

    นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีครอบครัวเป็นสมาชิกเลิกเหล้าเบียร์เป็นซูเปอร์ฮีโร่ กว่า 5,000 ครอบครัวในชุมชนต่างๆ ทั่วพบว่าทักษะในการใช้ภาษารักในครอบครัว สร้างแรงจูงใจให้คนในบ้านลด ละ เลิกได้ โดยปีนี้แนะนำให้ทุกบ้านใช้คำพูด 3 เพิ่ม 1 เลี่ยง 1.เพิ่มแสดงความรู้สึก เช่น กังวล เป็นห่วง เสียใจ ไม่สบายใจ  ดีใจ เป็นกำลังใจ เพราะ จะทำให้ผู้ดื่มรับทราบเจตนาความหวังดี 2.เพิ่มเวลาฟังและสะท้อนคืนสิ่งที่ได้ยิน เพราะคนที่มีปัญหาส่วนหนึ่งอยากให้มีคนฟังและเข้าใจ จะทำให้ผู้ดื่มสบายใจและเปิดใจ 3.เพิ่มการสัมผัสกอด และกิจกรรมในครอบครัว 4.เลี่ยงคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้ผู้ดื่มเหล้าไม่สบายใจ เช่น ไม่มีวันทำสำเร็จ ขอให้ดื่มไปจนตาย จะเลือกเหล้าหรือจะเลือกฉัน โดยในปีนี้ขอเชิญชวนให้ทุกครอบครัวมาร่วมกันเป็น “ซูเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคนในสังคมมีสุขภาวะที่ดีในระยะยาว

    รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด กล่าวว่า 1413 สายด่วนเลิกเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ช่วยให้คำปรึกษาผู้ที่อยากเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่ม โดยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แบบครบวงจรรวมไปถึงการสื่อสารช่องทางต่างๆ ทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่วงเข้าพรรษาของทุกปี มีคนโทรเข้ามาปรึกษาเลิกเหล้ามากขึ้น ปี 2563 - 2564 ตั้งแต่กรกฎาคม - กันยายน พบคนโทรมาขอคำปรึกษา 3,500 - 5,000 สาย เพื่อรองรับการให้บริการช่วงเข้าพรรษา สายด่วน 1413 ได้เพิ่มจำนวนคู่สาย และเพิ่มนักจิตวิทยาให้คำแนะนำ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้คนที่อยากเลิกดื่มเริ่มเข้าสู่กระบวนการบำบัด รับการรักษาด้วยวิธีเหมาะสม และไม่เป็นอันตราย ประชาชนที่ต้องการลด ละ เลิกเหล้า หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่ม สามารถติดต่อได้ทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง ได้แก่ www.1413.in.th และ ID LINE : 1413helpline บริการทุกวันวันจันทร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 20.00 น.


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน
สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้
สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”
สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”

สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง
สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง

สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์
สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”
องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19
สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19

สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe  คือรักแบบไหนกัน
สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe คือรักแบบไหนกัน

“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข
“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข

“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”
“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”

สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ
สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ

สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!
สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!

สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ
สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13
สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน
สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน

สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ
สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ

สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า
สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า

สื่อสารถูกต้อง เข้าใจ “ผู้ป่วยจิตเวช” ผ่าน “คู่มือคนทำงานด้านสื่อ”
สื่อสารถูกต้อง เข้าใจ “ผู้ป่วยจิตเวช” ผ่าน “คู่มือคนทำงานด้านสื่อ”

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”
เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567
สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567

สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม
สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม

เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”
เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”