ธปท. มอบรางวัล โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2

หมวดหมู่ : ทั่วไป, ภาคใต้, ภาพข่าวสังคม,

อ่าน : 55
ธปท. โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2
ธปท. มอบรางวัล โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2

        ภาคใต้ - ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 ซึ่งโครงการฯ ได้รับความสนใจจาก 116 วิทยาลัย 44 จังหวัดทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นวิทยาลัยในภาคใต้จำนวน 28 วิทยาลัย และทีมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับโครงงานสร้างสรรค์ ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ทีม SAVE BOMB จาก วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ซึ่งทำโครงการ S-P-A model: Study การสร้างความรู้แบบผ่อนคลาย/ Project การเพิ่มพูนรายได้ด้วยโครงงานธุรกิจ/ Accounting สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการทำบัญชีครัวเรือน

        โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! เป็นโครงการสำคัญของ ธปท. ที่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงที่รากฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคม คือ การสร้างนักเรียนนักศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนอาชีวศึกษาที่มีความสามรถในการคิด ประยุกต์ใช้ และลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งต่อความรู้ทางการเงินจากรุ่นสู่รุ่น จากวิทยาลัยสู่วิทยาลัย และส่งขยายต่อยังครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศต่อไป.