นายกเล็กตรังยืนยันจับมือภาครัฐ-เอกชนบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ตรัง,

อ่าน : 175
นครตรังแห่งอนาคต ยึดหลัก 3s 7ด้าน 6ยึด
นายกเล็กตรังยืนยันจับมือภาครัฐ-เอกชนบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืน

ตรัง-นายกเทศมนตรีนครตรัง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ยึดหลัก 3S  7 ด้าน 6 ยึด เพื่อพัฒนาเทศบาลนครตรังอย่างยั่งยืน

          

นายประเวช  ไกรเทพ ประธานสภาเทศบาลนครตรัง เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรังวันที่ 10 มิ.ย.2564 เพื่อให้ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครตรัง ก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยมีนาย


ภูวณัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และปลัดเทศบาลนครตรัง หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมประชุม


ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรังแถลงนโยบายว่า คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรังได้กำหนดนโยบายในการพัฒนานครตรัง ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ยึดหลัก 3S  7 ด้าน 6 ยึด 3S หมายถึง อัตลักษณ์ของทีมงานทุกคนต้องมี Smile (ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่าเริง) 


Smart (บุคลิกภาพ) Sustainable (ความยั่งยืน) 


ส่วน 7 ด้าน คือ นโยบายทั้ง 7 ด้าน  ประกอบด้วย 1.ด้านเศรษฐกิจ  2. ด้านการท่องเที่ยว 3.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา 4.ด้านสาธารณสุข  5.ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง  6.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  7.ด้านการรักษาความปลอดภัย  


สำหรับ 6 ยึด คือ 1.หลักธรรมาภิบาล 2.คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 3.วิสัยทัศน์  ภายใต้ยุทธศาสตร์ “นครตรังแห่งอนาคต”  4.เป้าหมายการพัฒนา  

5. เวลาในการบริหารจัดการ 4 ปี  6. ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแห่งตน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ด้านการบริหารจะบริหารโดยบูรณาการ การทำงานระหว่างเทศบาลนครตรัง ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี การพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะ “สภาเมือง” เพื่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนานครตรัง ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทำให้ประชาชนในนครตรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการบริหารตามนโยบาย จะประสานบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลนครตรัง.