ประกวด “ผ้าเมืองคอน” อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, นครศรีธรรมราช, ทั่วไป,

อ่าน : 235
ประกวดผ้าเมืองคอน
ประกวด “ผ้าเมืองคอน” อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย

นครศรีธรรมราช - พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าประกวดผ้าเมืองคอน สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์อนุรักษ์ สืบสานศิลปะผ้าถิ่นไทย พร้อมคัดเลือกส่งไปโชว์ในงานระดับชาติ

      นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา ในการประกวดครั้งนี้มีคณะกรรมการประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัดเป็นประธาน วัฒนธรรมจังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครูเชี่ยวชาญระดับ 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

      กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก เชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาไทย อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประกอบกับประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือว่ามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ดำรงไว้สืบต่อไปโดยให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย 

      สำหรับการประกวดครั้งนี้ มีผ้าทอเมืองนครส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 24 ชิ้นงาน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีชิ้นงานผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย ร้านกนกศิลป์นคร จำนวน 2 ชิ้น กลุ่มผ้าทอบ้านตรอกแค จำนวน 1 ชิ้นงาน และกลุ่มผ้าทอบ้านมะม่วงปลายแขนจำนวน 1 ชิ้นงาน ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าทอเมืองนครจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในทุกลำดับ และจะได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 8 - 16 ส.ค. 2563 ที่อาคารซาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่สวยงาม ทรงคุณค่า และโดดเด่นของผ้าทอเมืองนครต่อไป.