ปิดอุทยานฯตะรุเตาไม่มีกำหนด จนกว่าโควิด-19 ซาลง

หมวดหมู่ : สตูล,

อ่าน : 123
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ปิดอุทยานฯ
ปิดอุทยานฯตะรุเตาไม่มีกำหนด จนกว่าโควิด-19 ซาลง

        สตูล - เริ่ม 10 พ.ค.2564 นี้ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาฯ ประกาศปิดอุทยานฯ ชั่วคราวอีกครั้ง จากเหตุโควิด-19 แพร่ระบาดใน จ.สูตล เพิ่มขึ้น

        นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล กล่าวว่าได้มีประกาศ อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบการติดเชื้อกระจายไปอย่างรวดเร็ว จ.สตูล พบผู้ต่อติดเชื้ออย่างต่อเนื่องจากการสอบสวนโรคพบว่ามีความเชื่อมโยงกับสถานที่ต่างๆ และการสัมผัสผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยง จ.สตูล 

        จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) โดยเฉพาะในการเดินทางของประชาชน การประกอบกิจการของสถานประกอบการ และสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชนในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคุมป้องกันไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีคำสั่งจ.สตูล ที่ 726/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จ.สตูล 

        อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จึงขอประกาศปิดอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีหรือเปลี่ยนแปลง

        ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) อย่างเคร่งครัด หรือสามารถติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : Tarutaosatun.go@hotmail.com และ ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-783597 หรือ 074 783485 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป.