ภาคใต้สุดเจ๋ง วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านป่าศรี ปัตตานี ชนะเลิศระดับประเทศ

หมวดหมู่ : ปัตตานี, สงขลา, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 287
วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านป่าศรี ชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563
ภาคใต้สุดเจ๋ง วิสาหกิจชุมชนฯ บ้านป่าศรี ปัตตานี ชนะเลิศระดับประเทศ

        ภาคใต้สุดเจ๋ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวแทนเขตภาคใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

        นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีแนวโน้มในการพัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นหรือผู้ที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชนนั้น ขณะนี้การประกวดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนตัวแทนเขตภาคใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ

        วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี มีการประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เกิดการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ จากความต้องการของคนในชุมชน สมาชิกดำเนินกิจการตามความถนัดและความสนใจ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรีเป็นแหล่งเงินทุนหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคงแก่ครอบครัวและชุมชน กลุ่มอาชีพที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ 2.ร้านค้าจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร สินค้าอุปโภค-บริโภค และผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.กลุ่มผลิตพืชและสมุนไพรปลอดภัยเพื่อจำหน่าย 4.กลุ่มเลี้ยงปศุสัตว์ (โคเนื้อ) 5.กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กำลังการผลิต 230 ตัน/ปี

        นายศิวะวัสน์ ชุณหวณิชย์ ประธานกลุ่มให้ข้อมูลว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี เริ่มต้นเมื่อปี 2525 มีการรวมตัวกันของสมาชิก จำนวน 25 คน เพื่อระดมทุนในการประกอบอาชีพ ต่อมาหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมและให้การสนับสนุน ให้ดำเนินกิจกรรมด้านการออมเงิน ต่อมาจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรีขึ้น โดยครั้งแรกมีการลงหุ้นๆ ละ 10 บาท คนละไม่เกิน 5 หุ้น ทำให้มีเงินหุ้นครั้งแรก 2,500 บาท เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นในการบริหารจัดการกลุ่ม จนกระทั่งเมื่อปี 2549 สำนักงานเกษตรอำเภอได้เข้ามาส่งเสริมและกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ดำเนินกิจการโดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 359 คน 184 ครัวเรือน ในการดำเนินกิจการของกลุ่มยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์ต่อกัน เสียสละต่อส่วนรวม รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจต่อกัน

        นายศิวะวัสน์ ชุณหวณิชย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 38 ปี กลุ่มมีการบริหารจัดการและดำเนินการทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อกำหนดด้านการจัดสรรผลกำไรสุทธิของกลุ่ม คือ ส่วนที่ 1 แบ่งเป็นเงินปันผลตามหุ้นของสมาชิก ร้อยละ 70 ส่วนที่ 2 แบ่งเป็นค่าตอบแทนพนักงานและกรรมการบริหาร ร้อยละ 5 ส่วนที่ 3 แบ่งเป็นเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10 ส่วนที่ 4 ใช้สำหรับปรับปรุงสำนักงาน ร้อยละ 10 และ ส่วนที่ 5 ใช้สำหรับการบริจาค และอื่นๆ ตามที่กลุ่มเห็นสมควร ร้อยละ 5 กลุ่มมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีการประชุมคณะกรรมการทุกวันที่ 5 ของเดือน มีการประชุมวิสามัญ 2 ครั้งต่อปี และการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันกลุ่มมีกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน 26,828,717 บาท นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรีได้มีการปลูกจิตสำนึกแก่สมาชิกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้เรื่องการเลิกเผาฟาง และการไถกลบตอซังเพื่อเป็นปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้จากครัวเรือนแก่สมาชิก และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่สนใจด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน และด้านการเกษตร โดยสมาชิกในกลุ่มเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ อีกด้วย นายศิวะวัสน์ กล่าวทิ้งท้าย.