มท.2 ตะลึง ครึ่งปีแรก 2563 อุบัติเหตุเจ็บกว่า 5 แสนราย สั่ง ผวจ.ลดสูญเสีย

หมวดหมู่ : ทั่วไป, ภาคเหนือ,

อ่าน : 208
เชียงใหม่ ครึ่งปีแรก 2562 เจ็บสะสมจากอุบัติเหตุ 5 แสนราย
มท.2 ตะลึง ครึ่งปีแรก 2563 อุบัติเหตุเจ็บกว่า 5 แสนราย สั่ง ผวจ.ลดสูญเสีย

เชียงใหม่- รมช.มาดไทย ตะลึงครึ่งปี 2563 เจ็บสะสมจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า 500,000 ราย เสียชีวิตเกือบหมื่นศพ สั่งเอาจริง ผู้ว่าฯภาคเหนือ ให้ลดการสูญเสียบนท้องถนน

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.  ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ไ มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่  ให้แก่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังนโยบาย

       นายนิพนธ์ กล่าวว่า  วันนี้ได้ติดตามเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมาก  จากตัวเลขอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มียอดผู้เสียชีวิตเกือบ 9,000 ราย  ตัวเลขนี้ไม่รวมยอดอุบัติเหตุจากผู้ที่ไม่ได้ทำประกันภัยบุคคลที่ 3 อีก 25% รวมแล้วประมาณ 10,000 ราย  ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง วันนี้จึงได้มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนนในสายต่างๆ  ทั้งจากถนนสายหลักที่อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง และทางหลวงชนบท 100,000 กิโลเมตร และที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) 600,000 กิโลเมตรทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยขอให้ทุกภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมกันปิดจุดเสี่ยงทั้งระบบจึงขอย้ำบทบาทศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ในส่วนของถนนที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงที่เป็นเส้นทางสายหลัก ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัดในการดูแลที่จะปิดจุดเสี่ยง เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่พร้อมของถนนที่ใช้ในการสัญจรไป-มา 

        ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อ เป็นฐานข้อมูลป้องกันและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและกลยุทธ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และรูปแบบการเดินทางของประชาชน เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น และให้ความสำคัญกับการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด  โดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในการบริหารจัดการแผนงาน แผนเงิน แผนคน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม.