มท.2 รุกบูรณาการ รับภัยพิบัติทุกรูปแบบครบวงจร

หมวดหมู่ : การเมือง, ทั่วไป, ภาคเหนือ,

อ่าน : 291
รับภัยพิบัติครบวงจร เชียงราย
มท.2 รุกบูรณาการ รับภัยพิบัติทุกรูปแบบครบวงจร

        เชียงราย - “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย นำ ปภ. 'จับมือ'​ ทหาร กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับ ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม จัดการภัยพิบัติทุกรูปแบบครบวงจร เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปล่อยแถวเครื่องจักร เตรียมรับอุทกภัย ดินโคลนถล่ม

        เมื่อบ่ายวันที่ 24 ก.ค.2563 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จังหวัดเชียงราย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2563  โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการเตรียมความพร้อมนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งทรัพย์สินและลดความสูญเสียชีวิต

        นายนิพนธ์  กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสถานการณ์อุทกภัยของประเทศที่ผ่านมาในอดีตจะพบว่ามีการเกิดสถานการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นในทุกภาคของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ต่างๆส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็นจำนวนมาก 

       การเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยมีการบูรณาจากทุกภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอันทั้งจากอุทกภัยและดินถล่ม ตลอดจนสาธารณภัยต่างๆ ให้มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที.