มท.2 เดินหน้าแจกโฉนดลดเหลื่อมล้ำที่สตูล

หมวดหมู่ : การเมือง, สตูล, ทั่วไป,

อ่าน : 183
มท.2 มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
มท.2 เดินหน้าแจกโฉนดลดเหลื่อมล้ำที่สตูล

        เมื่อตอนบ่าย วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่อาคารโรงยิม โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รอง ผบก.ภ.จว. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่มารอรับโฉนดที่ดิน เข้าร่วมในโครงการฯ

        นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” นี้ เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ถือเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ แก้ไขปัญหาไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        จังหวัดสตูลอยู่ในแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว โดยมีศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา - พัทลุง - สตูล - นครศรีธรรมราช  เป็นผู้ดำเนินการโดยออกสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ปรากฎว่าในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 แปลง ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบจากผู้ได้รับทั้งหมด

        พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ ยืนยันว่าจะเร่งรัดการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินให้รวดเร็วทั่วถึงให้ได้มากที่สุดในทุกพื้นที่จังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมที่ดิน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนต่อไป

        “เรามีแผนที่จะไปแจกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ ทั่วทุกภูมิภาคซึ่งก่อนหน้านี้ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาได้ไปมอบโฉนดที่ดินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไว้แล้ว ซึ่งตามแผนกำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะไปมอบต่อที่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้" นายนิพนธ์ กล่าว.