มท.2 ปลื้ม ปีนี้มอบโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านไปแล้ว กว่า 120,000 แปลง

หมวดหมู่ : การเมือง, ทั่วไป, ภาคเหนือ,

อ่าน : 248
มท.2 มอบโฉนดที่ดินชาวบ้าน
มท.2 ปลื้ม ปีนี้มอบโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านไปแล้ว กว่า 120,000 แปลง

เมื่อวันที่ 17 .. 2563 เวลา 13.30 นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)​  เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน 120 ราย 220 แปลง ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดใหม่วราราม .แม่สัน .ห้างฉัตร .ลำปาง โดยมี นายสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินและสมาชิกในครอบครัวร่วมต้อนรับ

นายนิพนธ์  กล่าวว่า   การสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน มีนโยบายเร่งรัดในการเดินสำรวจให้กับประชาชนให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในการออกหนังสือสำคัญ การออกโฉนดที่ดินได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่ ตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน การออกโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการเป็นเอกสารสิทธิ์จึงมีความสำคัญและเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น โดยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการสามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้  

วันนี้จึงขอเน้นย้ำฝากถึงพี่น้องที่ได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้รักษาห่วงแหนที่ดินนี้อย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น หากต้องการจะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมใดๆ ที่ไม่เข้าใจ ให้ขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเขตที่ตัวเองอยู่ในอำเภอ จังหวัดได้  สำหรับประชาชนที่ได้รับแจกโฉนดที่ดินทั้งหมด หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงตาล จำนวน 32 แปลง เนื้อที่ 61-2-84.5 ไร่ และ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน 188 แปลง เนื้อที่ 291-3-81.2 ไร่ จำนวน 120 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 220  แปลง  

นอกจากนี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อในส่วนราชการ  การกระจายอำนาจหน้าที่ของราชการในส่วนของภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในเรื่องเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่าย ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการเข้าถึงการให้บริการของรัฐซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลมีความประสงค์ที่จะดูแลพี่น้องประชาชน ภายใต้การบริหารงาน Thailand 4.0 ที่นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากการพัฒนางานบริการประชาชน กรมที่ดินยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวเร่งให้งานบริการของกรมที่ดินพัฒนาได้อย่างอย่างรวดเร็ว เกิดงานบริการที่มีคุณค่า สะดวก รวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

สำหรับในช่วงเช้าวันเดียวกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเกาะคา สำหรับสำนักงานที่ดินดังกล่าว เน้นให้บริการต่อประชาชน ด้านการทำนิติกรรม ด้านการทะเบียน และด้านการรังวัดที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่.