มรภ.สงขลา เปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ-ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค

หมวดหมู่ : สงขลา, สตูล, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 630
มรภ.สงขลา เปิดแหล่งท่องเที่ยว เขาขาวโมเดล ถ้ำทะลุ ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค
มรภ.สงขลา เปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ-ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค

        คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ร.10 จับมือ ต.เขาขาว เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ และตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน  

        ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน ยุทธศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมาว่า โครงนี้จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 2 แหล่ง คือศูนย์การเรียนรู้ถ้ำทะลุและตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค รวมทั้งได้มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 กลุ่มอาชีพ จึงถือเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างชุมชน ต.เขาขาว และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา

        ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ ถือเป็นโครงการที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการพัฒนา ต.เขาขาว อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานงานวิจัยและบริการวิชาการ ถือเป็นการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างแท้จริง อาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนา “เขาขาวโมเดล” ที่สามารถให้ชุมชนอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อไปได้ สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร์คที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เป็นตลาดที่ประชาชนในพื้นที่สามารถนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

        “แหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุก็เช่นเดียวกัน ชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเป็นผู้เสนอความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยว และชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้มีบทบาทต่อการบริหารจัดการ และทำนุบำรุงคุณค่าแห่งความงดงามเอาไว้ให้ยั่งยืน ด้วยความเข้าใจและมีจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าของ รวมทั้งมีสิทธิ์กำหนดแนวทางการพัฒนาไปด้วยกัน บทบาทจากชุมชนเปรียบเสมือนเครื่องรับประกันความยั่งยืนของชุมชน” รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าว

        ด้าน ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางคณะฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการ พร้อมทั้งได้จัดทำ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (อบต.เขาขาว) โดยคณะฯ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการกระจายรายได้ในชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 โดยได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานธรณีโลก จ.สตูล โดยได้จัดทำป้ายบอกทางและป้ายแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ ปรับปรุงถนนและจัดทำสะพานไม้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ จัดสร้างอาคารรองรับนักท่องเที่ยว จัดทำป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ เป็นต้น

        ผศ.นาถนเรศ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค คณะทำงานฯ ได้จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ป้ายตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค จัดทำสะพานเดินชมแหล่งท่องเที่ยว จัดทำร้านค้า จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ปรับปรุงสถานที่และการตกแต่งภูมิทัศน์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 7 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1.กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อหิน 2.กลุ่มโกปิ๊นาข่า 3.กลุ่มเขาขาวโคขุน 4.กลุ่มข้าวกล้องเขาขาว 5.กลุ่มขนมบ้านดาหลำ 6.กลุ่มขนมชุมชนบ้านหาญ 7.กลุ่มนวดแผนไทย สปาฮาลาล ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพน้องใหม่ที่ทางคณะฯ กำลังพัฒนาในปีนี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน

        นายอภิชาต ราโอบ กำนัน ต.เขาขาว กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุเป็นความร่วมมือกันระหว่างชาวชุมชนบ้านหาญ ต.เขาขาว อบต.เขาขาว และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานธรณีโลก จ.สตูล ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ระบบนิเวศควบคู่ไปกับการเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในพื้นที่ ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวและเรียนรู้พร้อมกับเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติอีกด้วย

        ปิดท้ายด้วย นายนพดล นงเกษม นายก อบต.เขาขาว กล่าวว่า งานในวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาตลาดนานาสตูลจีโอพาร์คให้เป็นตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ในนามของชาว ต.เขาขาว ขอขอบคุณ มรภ.สงขลา ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค จนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม พวกเราชาวเขาขาวจะให้ความร่วมมือและทุ่มเทพัฒนาให้ ต.เขาขาว เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคีเทิดไท้องค์ราชันต่อไป.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


มรภ.สงขลา เปิดรับ นศ.ใหม่“กศ.บป.” ช่วงนี้ถึง 24 พ.ค.นี้
มรภ.สงขลา เปิดรับ นศ.ใหม่“กศ.บป.” ช่วงนี้ถึง 24 พ.ค.นี้

ปลื้ม 3 นศ.มรภ.สงขลา ร่วมเเสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
ปลื้ม 3 นศ.มรภ.สงขลา ร่วมเเสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม

มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม ช่วยเหลือ นศ. ช่วงวิกฤตโควิด-19
มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม ช่วยเหลือ นศ. ช่วงวิกฤตโควิด-19

สมัครด่วน! มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน 1-13 มิ.ย.นี้
สมัครด่วน! มรภ.สงขลา รับ นศ.วิชาชีพครู 180 คน 1-13 มิ.ย.นี้

อาจารย์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น พัฒนาภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม
อาจารย์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น พัฒนาภาพพิมพ์เทคนิคจารเข็ม

มรภ.สงขลา รับสมัครสรรหา“อธิการบดีคนใหม่” ถึง 3 ก.ค.นี้
มรภ.สงขลา รับสมัครสรรหา“อธิการบดีคนใหม่” ถึง 3 ก.ค.นี้

มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอล VIP
มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเตะฟุตบอล VIP

มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์ฯ”
มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มองสงขลาผ่านเลนส์ฯ”

นศ.มรภ.สงขลา คว้ารางวัลกลุ่มเหรียญทอง Top 50 Artists Gold Category
นศ.มรภ.สงขลา คว้ารางวัลกลุ่มเหรียญทอง Top 50 Artists Gold Category

มรภ.สงขลา ผนึก 14 องค์กร ลงนามข้อตกลงแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้
มรภ.สงขลา ผนึก 14 องค์กร ลงนามข้อตกลงแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนใต้

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1)
มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1)

อว.จับมือ มรภ.สงขลา จ้างงาน 20 อัตรา 5 ตำบล
อว.จับมือ มรภ.สงขลา จ้างงาน 20 อัตรา 5 ตำบล

นิเทศ มรภ.สงขลา คว้า 3 โล่รางวัลระดับประเทศ “สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16”
นิเทศ มรภ.สงขลา คว้า 3 โล่รางวัลระดับประเทศ “สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16”

รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม
รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม

มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักชลประทานฯ ลงสำรวจพื้นที่ มรภ.สงขลา เตรียมสร้างแก้มลิงแก้น้ำท่วม
สำนักชลประทานฯ ลงสำรวจพื้นที่ มรภ.สงขลา เตรียมสร้างแก้มลิงแก้น้ำท่วม

โปรดเกล้าฯ ‘ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ’ เป็นอธิการบดี มรภ.สงขลา
โปรดเกล้าฯ ‘ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ’ เป็นอธิการบดี มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวปีที่ 3 ตามแนวพระบรมราโชบาย
มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวปีที่ 3 ตามแนวพระบรมราโชบาย

มรภ.สงขลา ทำวิจัยแก้ปัญหาคลังยา คว้ารางวัลอันดับ 1
มรภ.สงขลา ทำวิจัยแก้ปัญหาคลังยา คว้ารางวัลอันดับ 1

มรภ.สงขลา ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 งดใช้พื้นที่หลัง 1 ทุ่ม
มรภ.สงขลา ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 งดใช้พื้นที่หลัง 1 ทุ่ม

มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม นศ.ภาคปกติ-กศ.บป. บรรเทาความเดือดร้อน
มรภ.สงขลา ลดค่าเทอม นศ.ภาคปกติ-กศ.บป. บรรเทาความเดือดร้อน

มรภ.สงขลา เอาใจคอกาแฟ จัดอบรมหลักสูตร “สานฝันธุรกิจ Coffee”
มรภ.สงขลา เอาใจคอกาแฟ จัดอบรมหลักสูตร “สานฝันธุรกิจ Coffee”

มรภ.สงขลา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
มรภ.สงขลา เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 25 พ.ค.นี้
มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 25 พ.ค.นี้

มรภ.สงขลา จับมือกลุ่ม Songkhla Turtles SUP ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะแมว
มรภ.สงขลา จับมือกลุ่ม Songkhla Turtles SUP ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะแมว

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ครั้งที่ 3
มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ครั้งที่ 3

มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีทางอาหาร คิดค้นงานวิจัยยืดอายุซอสกอและ
มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีทางอาหาร คิดค้นงานวิจัยยืดอายุซอสกอและ

มรภ.สงขลา มอบถุงปันสุขพื้นที่หลีเป๊ะ ปันน้ำใจคลายทุกข์
มรภ.สงขลา มอบถุงปันสุขพื้นที่หลีเป๊ะ ปันน้ำใจคลายทุกข์

มรภ.สงขลา เปิดรับ นศ. รอบที่ 2 โควตา กลุ่มภาคีราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
มรภ.สงขลา เปิดรับ นศ. รอบที่ 2 โควตา กลุ่มภาคีราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดสัมมนา “โนรา จากอินเดียสู่คาบสมุทรไทย” วันที่ 27 มี.ค.นี้
สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดสัมมนา “โนรา จากอินเดียสู่คาบสมุทรไทย” วันที่ 27 มี.ค.นี้