มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ”

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 333
ซีพี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ สงขลาโมเดล
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ”

               สงขลา - เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อความสำเร็จ “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ด้วยการนำ “ศาสตร์พระราชา” พัฒนาสู่ “สงขลาโมเดล” เพื่อขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนเข็มแข็งและยั่งยืน

    นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ในฐานะกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เกิดจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่ต้องการแก้ปัญหาความยากจน เนื่องจากตำบลปากรอ มีสภาพพื้นที่ติดทะเลสาบสงขลา เกษตรกรประกอบอาชีพประมง มีพื้นที่ทำนาบางส่วน และอยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ยากจนที่สุดในจังหวัด จึงให้ภาคราชการเป็นตัวหลักในโครงการพัฒนาด้านต่างๆ และระดมความร่วมมือจากภาคประชาชนและองค์กรเอกชน ดำเนินการตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”

    “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นตัวอย่างในภาคใต้ตอนล่าง เน้น 3 แนวทางการพัฒนา อาชีพ การศึกษา และสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายให้สอดคล้องกับภูมิสังคม เกิดเป็นอาชีพทดแทนการทำประมงในทะเลสาบสงขลา ควบคู่กับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นลดรายจ่าย สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า” นายจอมกิตติ กล่าว

    การดำเนินงานเริ่มจากการตั้งคณะทำงานระดับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตำบล โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มีองค์กรท้องถิ่นและชาวชุมชนร่วมกันขับเคลื่อน พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการพัฒนากลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยชุมชนเพื่อชุมชน ปัจจุบันโครงการปากรอฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งตลาดชุมชนออนไลน์ วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวชุมชน เยาวชนมัคคุเทศก์น้อย ผู้สูงอายุปันสุขบ้านน่าอยู่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ปลูกป่าชายเลน ปุ๋ยชีวภาพชุมชน และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็ง และสุขพอเพียง

    “โครงการปากรอฯ มุ่งเน้นการนำ “ศาสตร์พระราชา สู่สงขลาโมเดล” มาดำเนินการอย่าง ด้วยเป้าหมาย “สร้าง 4 ดี” คือ 1.คนดี ทั้ง เยาวชน เกษตรกรและผู้สูงอายุ 2.พลเมืองดี ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การทำจิตอาสาพระราชทาน และขับเคลื่อนคุณค่าทางสังคม 3.อาชีพดี ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ขับเคลื่อนตลาดชุมชนและออนไลน์ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และ 4.สิ่งแวดล้อมดี ด้วยการสร้างฟาร์มทะเลชุมชน การปลูกไผ่ และผลิตปุ๋ยไส้เดือนชุมชน โดยการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพในแต่ละด้าน ด้านละ 50 คน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ สะท้อนการตอบแทนคุณแผ่นดิน” นายจอมกิตติ กล่าว

     สำหรับการสร้างกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มตาลโตนด จำนวนเกษตรกร 50 ราย เกษตรกรได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพชีวิตโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ 2.กลุ่มทำนาข้าวอินทรีย์ เกษตรกร 50 ราย สามารถลดต้นทุนการผลิตและยกระดับสู่การทำนาอินทรีย์ 3.กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกร 50 ราย ผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรื่อนและจำหน่ายในชุมชน 4.กลุ่มเกษตรผสมผสาน เกษตรกร 40 ราย ปลูกพืชที่หลากหลายทั้งไม้ผล พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ 5.กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร เกษตรกร 50 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยมี 4 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาชีพ ได้แก่ 1.รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2.สร้างกระบวนการเรียนรู้และเกษตรกรร่วมวางแผนการพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง 3.ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานที่กำหนดไว้ ได้แก่ การจัดการด้านการผลิต ด้านการพัฒนาลดรายจ่าย/ลดต้นทุนการผลิต การจัดการด้านการตลาด ครการแปรรูป การบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือน และ 4.การสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการแปรรูป.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“ซีพี”มอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.จุฬาฯเสริมทัพสู้ภัยไวรัสร้าย
“ซีพี”มอบอุปกรณ์การแพทย์ รพ.จุฬาฯเสริมทัพสู้ภัยไวรัสร้าย

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จับมือ ซีพีเอฟ สร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนทั่วประเทศ
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จับมือ ซีพีเอฟ สร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนทั่วประเทศ

ซีพี มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” แจกจ่ายกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพฯ
ซีพี มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” แจกจ่ายกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพฯ

ตามดู ...น้องๆ ชาวเขา รร.บ้านแม่ระเมิง จ.ตาก ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19
ตามดู ...น้องๆ ชาวเขา รร.บ้านแม่ระเมิง จ.ตาก ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

ซีพี-ซีพีเอฟ-ม.แม่โจ้ ร่วมมือวิจัยกัญชง หนุนประโยชน์เพื่อผู้บริโภค
ซีพี-ซีพีเอฟ-ม.แม่โจ้ ร่วมมือวิจัยกัญชง หนุนประโยชน์เพื่อผู้บริโภค

ซีพี-ซีพีเอฟ มอบอาหารปลอดภัย รพ.พุทธชินราช สู้ภัยโควิด-19
ซีพี-ซีพีเอฟ มอบอาหารปลอดภัย รพ.พุทธชินราช สู้ภัยโควิด-19

“ซีพี-ซีพีเอฟ เคียงข้างคนไทย” ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
“ซีพี-ซีพีเอฟ เคียงข้างคนไทย” ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ซีพี-ซีพีเอฟ ช่วยหมอ-พยาบาล รพ.สนาม เอราวัณ 3 ฝ่าโควิด-19
ซีพี-ซีพีเอฟ ช่วยหมอ-พยาบาล รพ.สนาม เอราวัณ 3 ฝ่าโควิด-19

ซีพีเอฟ ร่วมดูแลความมั่นคงในชีวิตผู้พิการ หนุนมีรายได้ต่อเนื่อง ฝ่าโควิด
ซีพีเอฟ ร่วมดูแลความมั่นคงในชีวิตผู้พิการ หนุนมีรายได้ต่อเนื่อง ฝ่าโควิด

กทม.-ซีพี-ซีพีเอฟ-ส.ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมส่งมอบข้าวกล่องครัวปันอิ่ม 2 ล้านกล่อง
กทม.-ซีพี-ซีพีเอฟ-ส.ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมส่งมอบข้าวกล่องครัวปันอิ่ม 2 ล้านกล่อง

ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งมอบข้าวกล่อง “ครัวปันอิ่ม” ช่วยชุมชนเขตมีนบุรี ฝ่าวิกฤตโควิด-19
ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งมอบข้าวกล่อง “ครัวปันอิ่ม” ช่วยชุมชนเขตมีนบุรี ฝ่าวิกฤตโควิด-19

เครือซีพี-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบทุนฝึกอาชีพด้านการบริบาล ปีละ 100 คน
เครือซีพี-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบทุนฝึกอาชีพด้านการบริบาล ปีละ 100 คน

เครือซีพี ผนึกกำลังมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้า “อมก๋อยโมเดล”
เครือซีพี ผนึกกำลังมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้า “อมก๋อยโมเดล”

CP-CPF รวมพลังฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน
CP-CPF รวมพลังฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

“โรงเรียนบ้านแสนสุข” โมเดลความสำเร็จโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
“โรงเรียนบ้านแสนสุข” โมเดลความสำเร็จโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ ชู “ทุเรียนป่าละอู” ผลผลิตคุณภาพสหกรณ์ฯ ห้วยสัตว์ใหญ่
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ ชู “ทุเรียนป่าละอู” ผลผลิตคุณภาพสหกรณ์ฯ ห้วยสัตว์ใหญ่

กองทัพบก-CP-CPF มอบบ้านให้ชาวคลองเตยล็อตสุดท้าย ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10
กองทัพบก-CP-CPF มอบบ้านให้ชาวคลองเตยล็อตสุดท้าย ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.10