ม.หาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 541
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร
ม.หาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

               สงขลา - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21-23  ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    ในปีการศึกษา 2562-2564 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 2,018 คน จำแนกเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 498 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ปริญญาโท จำนวน 30 คน และปริญญาตรี จำนวน 465 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 723 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ปริญญาโท จำนวน 88 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 178 คน ปริญญาตรี จำนวน 454 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 797 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน 7 คน ปริญญาโท จำนวน 124 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 179 คน ปริญญาตรี จำนวน 487 คน

    สำหรับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่  1.อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ราชบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 2.อาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 3.คุณสมพร ใช้บางยาง ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 4.ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 5.ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

    ในปี 2562 -2564 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลากหลายด้าน ทั้งพันธกิจด้านการวิจัย โดยสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยเชิงประยุกต์ พันธกิจด้านการบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักด้านการบริการวิชาการ และการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมทั้งส่วนที่มีรายได้และไม่มีรายได้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนด้านกิจกรรมและภารกิจ

    ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและองค์กรได้มากที่สุด  พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยให้ความสำคัญต่อแนวคิด Green University เน้นความร่มรื่นด้วยพรรณ์ไม้นานาชนิด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศเป็น Digital Campus Life ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งานระบบสารสนเทศ และการสื่อสารออนไลน์ วางระบบ Business Intelligence ที่ช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารการสร้างเสริมทักษะทางด้าน Digital Literacy ของบัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อม ประสิทธิภาพความปลอดภัยและเสถียรภาพทางด้าน ICT

    พันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดบรรยากาศการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิซาการต่างๆ ที่จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ให้มากที่สุด โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2 ปีซ้อน จำนวน 7 รางวัล รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศด้านกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รางวัล รวมถึงรางวัลระดับชาติ และท้องถิ่น จำนวน 12 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 รางวัล

    ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสอนรวม 7 คณะ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 29 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น 4,207 คน.


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่


อาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป

คุณสมพร ใช้บางยาง ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ม.หาดใหญ่ ลุยวิจัย ดัน “หาดใหญ่” สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”
ม.หาดใหญ่ ลุยวิจัย ดัน “หาดใหญ่” สู่ “เมืองแห่งการเรียนรู้”

ม.หาดใหญ่ - ทน.หาดใหญ่ ประชุมเครือข่ายการพัฒนา “Hatyai Learning City”
ม.หาดใหญ่ - ทน.หาดใหญ่ ประชุมเครือข่ายการพัฒนา “Hatyai Learning City”

ม.หาดใหญ่ จับมือ Guizhou University ร่วมพัฒนาทางวิชาการ
ม.หาดใหญ่ จับมือ Guizhou University ร่วมพัฒนาทางวิชาการ

ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา

ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19
ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

ม.หาดใหญ่ MOU ทต.เกาะเพชร จัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง
ม.หาดใหญ่ MOU ทต.เกาะเพชร จัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง

ม.หาดใหญ่ MOU สอต.3, เทพไทย, ไดอาน่า ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
ม.หาดใหญ่ MOU สอต.3, เทพไทย, ไดอาน่า ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ!
ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ!

สมัครเรียน ม.หาดใหญ่ 7 สาขาสุดฮิต! รับทุนการศึกษาทันที
สมัครเรียน ม.หาดใหญ่ 7 สาขาสุดฮิต! รับทุนการศึกษาทันที

ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565
ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

ม.หาดใหญ่ มอบข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
ม.หาดใหญ่ มอบข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี

ม.หาดใหญ่ เปิดตัว “HU Marketing HUB” เพิ่มช่องทางขายให้ผู้ประกอบการสงขลา
ม.หาดใหญ่ เปิดตัว “HU Marketing HUB” เพิ่มช่องทางขายให้ผู้ประกอบการสงขลา

ม.หาดใหญ่ รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ม.หาดใหญ่ รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา

“เขม-แพร” ดาวเดือนดวงใหม่ของ ม.หาดใหญ่
“เขม-แพร” ดาวเดือนดวงใหม่ของ ม.หาดใหญ่

นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 2 รางวัล จาก สสอท.
นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 2 รางวัล จาก สสอท.

พบกับ “OpenHouse HatyaiU 2023” 1-2 กุมภาพันธ์นี้
พบกับ “OpenHouse HatyaiU 2023” 1-2 กุมภาพันธ์นี้

นศ. IBM ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
นศ. IBM ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023

นักศึกษา IBM ม.หาดใหญ่ คว้าแชมป์นวัตกรรมนานาชาติ
นักศึกษา IBM ม.หาดใหญ่ คว้าแชมป์นวัตกรรมนานาชาติ

ขอเชิญร่วมงาน “เดิน-วิ่ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ครั้งที่ 9
ขอเชิญร่วมงาน “เดิน-วิ่ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” ครั้งที่ 9