ม.หาดใหญ่ - ทน.หาดใหญ่ ประชุมเครือข่ายการพัฒนา “Hatyai Learning City”

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 54
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ Hatyai Learning City
ม.หาดใหญ่ - ทน.หาดใหญ่ ประชุมเครือข่ายการพัฒนา “Hatyai Learning City”

        สงขลา - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุม “การประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” (Hatyai Learning City) เพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

        ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” เป็นการพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามคุณสมบัติ “เมืองแห่งการเรียนรู้” ขององค์การ UNESCO โดยโครงการวิจัยนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

        นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นพื้นที่ดำเนินการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยการประชุมในวันนี้จะนำไปสู่ผลการดำเนินงานวิจัยตามแผนการวิจัยที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

        ภายในงานมีการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย นายวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และมีการประชุมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นในศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

        ทั้งนี้ โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” ภายใต้แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1.ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้  2.การออกแบบเครื่องมือ นวัตกรรมพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะใหม่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการไป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา.


บรรยากาศการเสวนา


บรรยากาศการเสวนา

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่


ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา