ม.อ.จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา”

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 452
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI
ม.อ.จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา”

               สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ สมาชิกเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66

    ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) ในสินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย ปลากะพงสด ปลากะพงสดแช่แข็ง ปลากะพงเค็ม และหนังปลากะพงทอดกรอบ โดยมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงตั้งแต่ปากทะเลสาบสงขลาที่ติดกับทะเลอ่าวไทยเข้ามาถึงบริเวณปากรอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร และอำเภอควนเนียง และพื้นที่การแปรรูป ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อสร้างระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้ผลิตตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพให้กับสินค้า GI สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้า นอกจากนี้ เพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าเข้าสู่ระบบการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

    กิจกรรมการประชุมชี้แจงดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ผู้ผลิต ผู้แปรรูป หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการชี้แจง ระดมสมอง และหารือการจัดทำคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ซึ่งประกอบไปด้วยแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบควบคุมคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิก แผนการควบคุมการตรวจสอบสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า รวมถึงคณะทำงานนำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่จัดทำขึ้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกิจกรรมในวันนี้ยังจัดให้มีการรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

    “การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า จะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้า ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล สามารถติดตราสัญลักษณ์ GI ไทย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัดสงขลาต่อไป” ผศ.ดร.เสาวคนธ์ กล่าว

    นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ถือเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่มีคุณภาพและลักษณะพิเศษอันเป็นผลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือเรียกโดยทั่วไปว่าเป็น “สินค้า GI” ซึ่งการเป็นสินค้า GI จำเป็นต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน กระบวนการผลิต ตลอดจนแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถรักษามาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ในระดับสากล โดยชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมกันจัดทำระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่ระดับผู้ผลิตและระดับพื้นที่ทั้งกระบวนการผลิตที่รับรองได้ว่าการผลิตสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ขึ้นทะเบียนไว้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


มอบเวชภัณฑ์
มอบเวชภัณฑ์

‘ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.อ. 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
‘ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.อ. 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน

“ชุดตรวจโควิด-19” ม.อ. ผ่าน อย. พร้อมใช้งานจริง มียอดสั่งซื้อกว่า 5 ล้านชิ้น
“ชุดตรวจโควิด-19” ม.อ. ผ่าน อย. พร้อมใช้งานจริง มียอดสั่งซื้อกว่า 5 ล้านชิ้น

วิศวะฯ ม.อ. เปิดเสวนา ‘BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?’
วิศวะฯ ม.อ. เปิดเสวนา ‘BIM จะเปลี่ยนวงการก่อสร้างได้จริงหรือ?’

ม.อ. ร่วมกับ ปปท.เขต 9 เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
ม.อ. ร่วมกับ ปปท.เขต 9 เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

ม.อ.ขับเคลื่อนงานวิจัยนำพืชกระท่อมพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ ใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด
ม.อ.ขับเคลื่อนงานวิจัยนำพืชกระท่อมพัฒนาเป็นเภสัชตำรับ ใช้บำบัดผู้เสพยาเสพติด

สารคดี “ป่า-ฝั่ง-เมือง” ของ ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลหนังสั้น
สารคดี “ป่า-ฝั่ง-เมือง” ของ ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลหนังสั้น

ม.อ. ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. เสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ
ม.อ. ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. เสริมสร้างความรู้แก่ส่วนราชการ

ม.อ. ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก
ม.อ. ค้นพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ “แมลงสาบทะเล” ชนิดใหม่ 2 ชนิด
นักวิจัย ม.อ. ค้นพบ “แมลงสาบทะเล” ชนิดใหม่ 2 ชนิด

ม.อ.คิดค้น “Sleepmore” แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ม.อ.คิดค้น “Sleepmore” แอปพลิเคชันคัดกรองผู้ป่วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ม.อ.สำรวจพบ “มดยักษ์ปักษ์ใต้หรือมดไม้ยักษ์” บริเวณเขาคอหงส์
ม.อ.สำรวจพบ “มดยักษ์ปักษ์ใต้หรือมดไม้ยักษ์” บริเวณเขาคอหงส์

ม.อ.ส่งมอบ “นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19” แก่ รพ.กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ
ม.อ.ส่งมอบ “นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19” แก่ รพ.กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ

ม.อ.รับมอบเตียงสนามจาก จ.สงขลา และกองพลทหารราบที่ 5
ม.อ.รับมอบเตียงสนามจาก จ.สงขลา และกองพลทหารราบที่ 5

ม.อ. อนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ
ม.อ. อนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ

ม.อ.พร้อม! เตรียมพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดีเดย์ 7 มิ.ย.นี้ รองรับ 1-2 พันคนต่อวัน
ม.อ.พร้อม! เตรียมพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดีเดย์ 7 มิ.ย.นี้ รองรับ 1-2 พันคนต่อวัน

ม.อ. ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก
ม.อ. ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก

ม.อ.มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง
ม.อ.มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง

น.ศ.ม.อ. ผ่านการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา “Global UGRAD”
น.ศ.ม.อ. ผ่านการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา “Global UGRAD”

ม.อ.พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19 ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา
ม.อ.พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19 ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา

ม.อ.เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021” ในรูปแบบออนไลน์
ม.อ.เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021” ในรูปแบบออนไลน์

เภสัช ม.อ.ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
เภสัช ม.อ.ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน ‘สถาบันตัวอย่าง’ ด้านการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ม.อ.ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก
ม.อ.ยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและระดับโลก

สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ม.อ. ผลักดันการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน
ม.อ. ผลักดันการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน

ม.อ. ลงนาม ศอ.บต. หนุนนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนคณะทรัพย์ฯ
ม.อ. ลงนาม ศอ.บต. หนุนนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเรียนคณะทรัพย์ฯ

ม.อ. เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุคโควิด-19
ม.อ. เปิดงาน “WORLD HAPEX ONLINE 2021” ยกระดับธุรกิจฮาลาลในยุคโควิด-19

ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ
ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ และ สสส. พัฒนาเมืองหาดใหญ่สู่เมืองแห่งสุขภาวะ

วิศวฯ ม.อ. จับมือ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
วิศวฯ ม.อ. จับมือ ธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชกระท่อมครั้งแรกในประเทศไทย
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพืชกระท่อมครั้งแรกในประเทศไทย

สำนักเครื่องมือวิทย์ ม.อ. ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ
สำนักเครื่องมือวิทย์ ม.อ. ไม่ยืนยันข่าวผลตรวจสอบอ้วกวาฬ

ม.อ.ร่วมกับ คาเฟ่อเมซอน โออาร์ ศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ม.อ.ร่วมกับ คาเฟ่อเมซอน โออาร์ ศึกษาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก

ม.อ.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ และภาคีเครือข่าย โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ.ช่วยน้องเรียนออนไลน์”
ม.อ.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ และภาคีเครือข่าย โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ.ช่วยน้องเรียนออนไลน์”

ม.อ.ขอเชิญร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022”
ม.อ.ขอเชิญร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022”

มอ.เปิดงานประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัย ปี 2022
มอ.เปิดงานประกวดนวัตกรรมและผลงานวิจัย ปี 2022

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022”
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2022”

สงขลานครินทร์-แม่ฟ้าหลวง ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้
สงขลานครินทร์-แม่ฟ้าหลวง ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

คณะวิทย์ฯ ม.อ. จับมือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรมยกระดับการสืบสวนสอบสวน
คณะวิทย์ฯ ม.อ. จับมือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรมยกระดับการสืบสวนสอบสวน

ม.อ.เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ม.อ.เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์

หาดทิพย์ จับมือ ม.อ.ทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด”
หาดทิพย์ จับมือ ม.อ.ทำโครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด”

ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล
ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล

ม.อ.รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564
ม.อ.รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2564

ม.อ. แจงผลงานวิจัยโควิด-19 จากแมวสู่คนที่คาดว่าออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลก!
ม.อ. แจงผลงานวิจัยโควิด-19 จากแมวสู่คนที่คาดว่าออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลก!

ม.อ.มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพ
ม.อ.มุ่งสู่การเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก พร้อมสร้างงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพ

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ม.สงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่-ม.สงขลานครินทร์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ

ม.อ.เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ม.อ.เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังโควิด หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ม.อ.เตรียมจัด World HAPEX 2022 ชูแนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”
ม.อ.เตรียมจัด World HAPEX 2022 ชูแนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”

ม.อ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพ”
ม.อ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพ”

เปิดแล้ว! World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”
เปิดแล้ว! World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”

BDMS จับมือ ม.อ.ร่วมมือทางวิชาการจัดสหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน
BDMS จับมือ ม.อ.ร่วมมือทางวิชาการจัดสหกิจศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการเรียนการสอน

เปิดอย่างเป็นทางการ! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 “เกษตรยุคโควิด พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”
เปิดอย่างเป็นทางการ! งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 28 “เกษตรยุคโควิด พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน”

ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ลงนามเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและระบบอัจฉริยะ
ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ลงนามเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและระบบอัจฉริยะ

“น้องวีน” สอบติดแพทย์ ม.อ. วอนเมตตาคนบริจาคทุนการศึกษา
“น้องวีน” สอบติดแพทย์ ม.อ. วอนเมตตาคนบริจาคทุนการศึกษา

ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง
ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง

ม.อ. เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU-EV แห่งแรกของภาคใต้
ม.อ. เปิดศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า PSU-EV แห่งแรกของภาคใต้

สถาบันฮาลาล ม.อ.เตรียมจัด World HAPEX 2023 ชูแนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”
สถาบันฮาลาล ม.อ.เตรียมจัด World HAPEX 2023 ชูแนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”

ม.อ.เปิดงาน World HAPEX 2023 ชูความเป็นผู้นำส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทย
ม.อ.เปิดงาน World HAPEX 2023 ชูความเป็นผู้นำส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.จับมือ สยามอะโกรวิลล์ พัฒนานวัตกรรมฟาร์มโซลูชั่น
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.จับมือ สยามอะโกรวิลล์ พัฒนานวัตกรรมฟาร์มโซลูชั่น

ม.อ. เดินหน้าต่อยอดงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจไก่เบขลาครบวงจร
ม.อ. เดินหน้าต่อยอดงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจไก่เบขลาครบวงจร

พบกับงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 17-18 ส.ค.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.
พบกับงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 17-18 ส.ค.นี้ ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.

ม.อ.สร้างแรงบันดาลใจการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ผ่าน 'มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5'
ม.อ.สร้างแรงบันดาลใจการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ผ่าน 'มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5'

ม.อ.โชว์ผลงานวิจัยขับเคลื่อนชุมชน ผนึกกำลังเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์
ม.อ.โชว์ผลงานวิจัยขับเคลื่อนชุมชน ผนึกกำลังเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์

ม.อ.วิทยาเขตตรัง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน YICMG 2024
ม.อ.วิทยาเขตตรัง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน YICMG 2024

คณะวิทย์ ม.อ. จับมือ แสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์ พัฒนานักเรียนโปรแกรม iSME
คณะวิทย์ ม.อ. จับมือ แสงทองวิทยา และธิดานุเคราะห์ พัฒนานักเรียนโปรแกรม iSME

ม.อ.จับมือ กฟน.ขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ม.อ.จับมือ กฟน.ขับเคลื่อนโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ม.อ.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566
ม.อ.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566

พลิกโฉม “สงขลาอควาเรียม” เป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งใหม่
พลิกโฉม “สงขลาอควาเรียม” เป็นแลนด์มาร์กสำคัญแห่งใหม่

ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี
ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี

ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'The prospects for global financial stability'
ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'The prospects for global financial stability'

ม.อ.จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566
ม.อ.จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566