ยะลาจัดแฟชั่น “ปากายัน มลายู” ดันศูนย์เครื่องแต่งกาย-แบรนด์สู่สากล

หมวดหมู่ : ยะลา, ทั่วไป,

อ่าน : 222
เทศบาลนครยะลา จัดแฟชั่นโชว์ "ปากายัน มลายู” ครั้งที่ 2
ยะลาจัดแฟชั่น “ปากายัน มลายู” ดันศูนย์เครื่องแต่งกาย-แบรนด์สู่สากล

ยะลา-เทศบาลนครยะลา จัดแฟชั่นโชว์ "ปากายัน มลายู” ครั้งที่ 2 ดันยะลาศูนย์กลางแฟชั่นเครื่องแต่งกาย-สร้างแบรนด์สู่สากล


นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า เทศบาลนครยะลาได้มีการจัดเดินแฟชั่นโชว์ “ปากายัน มลายู” ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากการที่เทศบาลนครยะลาได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์2565 ในการการยกระดับการพัฒนา ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการอนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นจังหวัดยะลา


นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นมลายู ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้อนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองลายท้องถิ่นมลายู ผ้าพื้นเมืองลายพระราชทานและผ้าพื้นเมืองประจำถิ่น เพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ลายผ้าท้องถิ่น และเครื่องแต่งกาย และประชาชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายประจำถิ่น จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างคุณค่าทางสังคมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สู่ตลาดใประเทศจนถึงระดับภูมิภาคอาเซียน สู่สากล


ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรมคือ ประกวดการออกแบบลายผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งได้จัดการประกวดไปเมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2566 และได้นำเครื่องแต่งกาย ที่ชนะการประกวด แต่ละประเภท ขึ้นเดินแฟชั่นโชว์ในวันนี้ด้วย และกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ กำหนดให้มีการเดินแฟชั่นโชว์ จำนวน 130 ชุด อาทิ ชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศไทย ชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศมาเลเซีย ชุดที่ตัดเย็บจากดีไซเนอร์ประเทศอินโดนีเซีย ชุด จาก House Brand ในจังหวัดยะลา และชุดจากดีไซเนอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเครื่องแต่งกาย


สำหรับการเดินแฟชั่นโชว์ เทศบาลนครยะลาได้จัดนางแบบอินเตอร์ จำนวน 12 คนและเป็นนางแบบ นายแบบท้องถิ่น จำนวน 32 คน ซึ่งได้รับการร่วมมือจากสถาบันแฟชั่น Bangkok FA และนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ คือสถานกงสุลใหญ่มาเลเชีย จังหวัดสงขลา สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเชีย จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลา ภาคเอกชน และภาคประชาชน และที่ขาดไม่ได้คือ ดร.ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต ทูตวัฒนธรรม London Fashion Week และที่ปรึกษากรมหม่อนไหม.