“ยะลา”สั่งงดละหมาดวันศุกร์ทุกมัสยิด เข้มป้องกันโควิด-19

หมวดหมู่ : ยะลา, ทั่วไป,

อ่าน : 217
โควิด-19 งดปฏิบัติศาสนกิจ ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
“ยะลา”สั่งงดละหมาดวันศุกร์ทุกมัสยิด เข้มป้องกันโควิด-19

ยะลา-จังหวัดยะลาประกาศให้งดการปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ เป็นการชั่วคราวทุกแห่งใน จ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิ.ย. 2564 สำหรับการละหมาดวันศุกร์ ญุมอะฮ์ ให้สัปปุรุษละหมาดดุฮ์ริ 4 รอกาอัต ที่พักอาศัยแทน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 


จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ระลอกใหม่ 2564 นี้  มีความเสี่ยงต่อการประกอบกิจกรรม โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดตลอดจนบาลาเซาะห์ หรือสถานที่ละหมาดขนาดเล็ก การทำกิจกรรมทางศาสนาของกลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆ ซึ่งมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ดังกล่าว


ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.ยะลา มิให้มีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา / ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา / ผกก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา จึงออกคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดยะลา ที่ 86/2564 ลงวันที่ 10 มิ.ย.2564 กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้งดการปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาดวันศุกร์) ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ เป็นการชั่วคราวทุกแห่งใน จ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิ.ย. 2564 สำหรับการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ให้สัปปุรุษละหมาดดุฮ์ริ 4 รอกาอัต ที่พักอาศัยแทน เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาดร้ายแรงไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่อนุโลม ให้งดเว้นการละหมาดวันศุกร์นั้นได้


นอกจากนั้นยังให้กลุ่มญะมาอะห์ตับลีฆหรือกลุ่มดะวะห์  งดกิจกรรมรวมตัว จัดโยร์หรือจัดดะวะห์ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตาม ม.51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจมีความผิดตาม ม. 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ