รมช.คมนาคม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 613
รมช.คมนาคม ลงนามความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา
รมช.คมนาคม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา

        นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา ระหว่าง จังหวัดสงขลา การรถไฟแห่งประเทศไทย เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา และภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายภานุมาศ พรหมโชติ วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย นายชนินทร์ สาครินทร์ รองนายกภาคีคนรักเมืองสงขลา สมาคม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวสงขลา เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณสถานีรถไฟสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

        สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันในการจัดทำโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา ให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ทั้ง 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ซ่อมปรับปรุง บูรณะอาคารสถานีรถไฟ และขอใช้พื้นที่บริเวณสถานีรถไฟจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ) ระยะที่ 2 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟ ซ่อมแซมรางรถไฟและรางรถไฟเดิม ขนย้ายหัวรถจักร/โบกี้ตู้สินค้าเข้าติดตั้งบริเวณสถานี  ซ่อมแซมปรับปรุงตู้หัวรถจักร โบกี้ และตู้สินค้าทั้งหมด (ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนโบกี้รถไฟแล้ว) ระยะที่ 3 จัดทำสื่อมัลติมีเดีย ภายในอาคารสถานีรถไฟ ระยะที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟ ฟื้นฟูชานชาลาเดิมตามแผนอนุรักษ์ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสถานีรถไฟ และระยะที่ 5 การขอใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักสถานีรถไฟ การดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะรถไฟสงขลา ปรับปรุงบ้านพักนายสถานีรถไฟให้เป็นอาคารอนุรักษ์ จัดกิจกรรมประจำปีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ (ปัจจุบันได้รับการอนุมัติการใช้พื้นที่แล้วบางส่วน) อีกทั้งการจัดทำโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา ยังเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเมืองสงขลาเป็นเมืองมรดกโลก  และสงขลาเมืองอัจฉริยะ (Songkhla Smart City)

        นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการตามกรอบของการจัดทำแผนแม่บท เพื่อให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสม คงความเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมาแต่กาลก่อน มีเอกลักษณ์เฉพาะทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อีกทั้งเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีและป้องกันการสร้างและทำลายสถาปัตยกรรม อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อไป

        โดยตามแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลานั้น สถานีรถไฟสงขลาเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งในประเทศไทยมีแค่เพียง 3 แห่ง ที่มีอายุเกิน 100 ปี ได้แก่ สถานีรถไฟบางประอิน สถานีรถไฟกันตัง และสถานีรถไฟสงขลา ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวสงขลาต่อไป.