รมว.เกษตรฯ เยี่ยมชมศูนย์เพาะเห็ดฯภูเก็ต-รับฟังปัญหาจากเกษตรกร

หมวดหมู่ : การเมือง, ภูเก็ต, ทั่วไป,

อ่าน : 822
รมว.เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ
รมว.เกษตรฯ เยี่ยมชมศูนย์เพาะเห็ดฯภูเก็ต-รับฟังปัญหาจากเกษตรกร

ภูเก็ต-“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรฯ เยี่ยมชมผลงาน ศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ”(ศพก.)เครือข่าย พร้อมพบปะรับฟังปัญหาเกษตรกรก่อนดูน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ


ผู้สื่อข่าวรานงานว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น.ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ (ศพก.) หมู่ 9 บ้านป่าครองชีพ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยศูนย์ฝึกอาชีพดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาศูนย์เครือข่ายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเฉพาะด้านในอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สนับสนุนให้การขับเคลื่อน ศพก. จากความพร้อมของสถานที่และความรู้ความชำนาญในการผลิตเห็ดและอาศัยหลักการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการจัดสรรพื้นที่ 5 ไร่ ภายในสวนยางพาราอย่างลงตัว มีการปลูกผักเหมียง ไผ่กิมซุงและข่า การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงผึ้งร่วมในสวนยางพาราและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 


สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. เครือข่าย) ของอำเภอถลาง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนในปี 2562 มีการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เห็ด และยังเป็น ศพก. ที่เป็นแปลงเรียนรู้ในการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพเห็ดของสมาชิกแปลงใหญ่ ปัจจุบันได้ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ในพืชผักหลายชนิด และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการผลิตเห็ดนางฟ้า ซึ่งถือเป็นเห็ดอินทรีย์รายแรกของจังหวัดภูเก็ต และมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่อำเภอถลางและใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร มีการพัฒนายกระดับการผลิตให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานอินทรีย์ในพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และเป็นศูนย์เครือข่ายที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเกษตรและเทคโนโลยี 


จากนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก หมู่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ดำเนินธุรกิจในการรวบรวมผลิตผล โดยรวบรวมยางแผ่นดิบของสมาชิก อีกทั้งยังมีการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น ปุ๋ย เคมีภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการผลิตข้าวสาร รวมถึงธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจแปรรูปน้ำยางสด ต่อมา รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนบางเหนียวดำ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ รวมไปถึงขุมน้ำวัดฉลอง หมู่ 6 ต.ฉลอง อ.เมืองจากตัวแทนของกรมชลประทาน เพื่อรับฟังปัญหาและสถานการณ์น้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำพร้อมกับมอบนโยบายที่สำคัญต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 15 พ.ย.รมว.เกษตรและสหกรณ์จากไปรับฟังสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.พังงา.