สงขลากระตุ้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม

หมวดหมู่ : สงขลา,

อ่าน : 1,013
ประวัติศาสตร์
สงขลากระตุ้นเรียนรู้ประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม

 สงขลา-ผวจ.สงขลาประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กระตุ้น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรมของสถานศึก

เมื่อวันที่11 ก.พ. 67 เวลา 09.30 น นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมของสถานศึกษา โดยมีนางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา กำหนดดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ทุกจังหวัด ธำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจของการเป็นคนไทย ต้องทำให้ “เด็กไทยทุกคนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และมีศีลธรรม” สร้างความภาคภูมิใจ และสำนึกความเป็นไทย มุ่งเน้นกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความรักชาติ รักแผ่นดินเกิดของตนเอง ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของชาติ

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้มีความเข้าใจ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม รวมถึงหลักคิดที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และสถาบันสำคัญของชาติ

จากนั้นในที่ประชุมเป็นการพิจารณาหารือแนวทางการเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนในเมือง โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ และโรงเรียนวัดกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :