สงขลาจัดปฏิญาณตนครบรอบ 70 ปี “วันกองอาสารักษาดินแดน”

หมวดหมู่ : สงขลา,

อ่าน : 327
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณ
สงขลาจัดปฏิญาณตนครบรอบ 70 ปี “วันกองอาสารักษาดินแดน”

 สงขลา-ผวจ.สงขลา จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยประจำกอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 67) เวลา 09.00 น. นายกองเอก สมนึก พรหมเขียว ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปีเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีรชนกองอาสารักษาดินแดน โดยมีนางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธี

พิธีเริ่มจากวงดุริยางค์ทหารเรือ จากทัพเรือภาคที่ 2 บรรเลงเพลงเดินนำเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เพื่อรอรับการตรวจพลสวนสนาม จากนั้นประธานในพิธี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นั่งรถตรวจพลสวนสนาม จำนวน 10 หมวดสวนสนาม 17 กองร้อย กว่า 500 นาย โดยหมู่เชิญธง จะนำธงชัยประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาประจำแท่นพิธี เพื่อร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยประจำกอง ฯ อย่างสมเกียรติ

จากนั้น ประธานในพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มีใจความว่า “ขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม การอำนวยความสะดวกและดูแลความสงบปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติสืบไป โดยขอให้ยึดหลัก "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน” และเข้าสู่ลำดับพิธีสวนสนามของมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา

หลังจากนั้น ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และเกียรติบัตรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 34 ทุน และมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาให้กับบุตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 100
  ทุน พร้อมร่วมรับชมชุดการแสดง CQB ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสะบ้าย้อยที่5 ในการป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุร้ายในพื้นที่อีกด้วย

ด้านนายกองโท  สุรินทร์  สุริยะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลากล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บัดนี้เป็นปีที่ 70 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ได้อุทิศกำลังกายและกำลังใจปฏิบัติหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นผลสำเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไปหลายประการ ทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยได้ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสถานบริการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การหาข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดจนสามารถนำมาเป็นข้อมูลการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ เป็นอย่างดี

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ทั้งประจำการและประเภทสำรอง ถือเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและกลุ่มพลังมวลชน ซึ่งมีผลการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงคุณค่าและคุณงามความดีของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนมาโดยตลอด ถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน.

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :