“สนท.” จัดประชุมใหญ่สมาคมฯ (ครบรอบ 82 ปี) และ รับรองงบดุล 2565

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 296
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
“สนท.” จัดประชุมใหญ่สมาคมฯ (ครบรอบ 82 ปี) และ รับรองงบดุล 2565

               กรุงเทพฯ - นายทวยเทพ ไวทยานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ชั้น 2 อาคารชาตรีโสภณพนิช สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมแถลงกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองรายงานการประชุม รับรองงบดุลของสมาคม และเรื่องอื่นๆ โดยสมาชิกในที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

    โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งในที่ประชุมมีมติเสนอ “นายนคร วีระประวัติ” ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อจาก “นายทวยเทพ ไวทยานนท์” ซึ่งในที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีคู่แข่งลงสมัครนายกสมาคมฯ  ต่อจากนั้นได้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายศักดา รัตนสุบรรณ เป็นประธานในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ และ นายสุวัฒน์ ทองธนากุล เป็นผู้ช่วยในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีผู้เสนอรายชื่อสมาชิกเพื่อสมัครเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 12 ท่าน และได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯ ให้การสนับสนุน ประกอบด้วย 1.นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล 2.นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ 3.นายนพดล ทองลิ่ม 4.นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ 5.นายเสกสรรค์ กิตติทวีสิน 6.นายสมบัติ สวางควัฒน์ 7.นายอนันต์ นิลมานนท์  8.นายภากร ยังแจ่ม 9.นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ 10.นางวันทนา วิริยะกุล 11.น.ส.สุพัตรา สมถวนิช และ 12.นายนำชัยชนะ ดีวิ

    หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการบริหาร 12 ท่านแล้วจะมีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก 6 ท่าน ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 19 ท่าน ครบตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป.นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) คนใหม่

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่