สนท. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2566

หมวดหมู่ : ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 206
สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนท. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2566

               กรุงเทพฯ - นายนคร วีระประวัติ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบรริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย ชั้น 2 อาคารชาตรีโสภณพนิช เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

    โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล อุปนายกบริหาร และเลขาธิการ, นายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อุปนายกวิชาการ-สารสนเทศ, นางวันทนา วิริยะกุล อุปนายกกิจกรรมพิเศษ, นายสันติ ชูขวัญทอง อุปนายกหารายได้, นายอนันต์ นิลมานนท์ นายทะเบียน, นายนำชัยชนะ ดีวิ ประธานสมาชิกสัมพันธ์-ปฏิคม, นายประภาส เฉลยมรรค ประธานฝ่ายกฎหมาย, น.ส.สุพัตรา สมถวนิช ประธานฝ่ายจรรยาบรรณ, นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ประธานฝ่ายสารสนเทศ, นายภากร ยังแจ่ม รองเลขาธิการ, นายพิพัฒน์ นวสวัสดิ์ รองประธานวิเทศสัมพันธ์ และ นายภักดี วีระรัตน์ รองประธานประชาสัมพันธ์

    สำหรับวาระการประชุมมีดังนี้ วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ,วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566, วาระที่ 3 เรื่องรับรองสถานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง, วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา และวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้กำหนดการจัดงาน “วันเกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เริ่มเวลา 14.00 น. โดยเรียนเชิญ นายชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภา และอดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันดังกล่าว ณ หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต กทม. พร้อมมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับคนหนังสือพิมพ์ และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ในครั้งนี้ด้วย.