สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, สงขลา, ทั่วไป, การศึกษา,

อ่าน : 463
สสส. “ภาคใต้แห่งความสุข” ครั้งที่ 13 Together We Can’
สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน

ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ 14 จังหวัดภาคใต้ ‘Together We Can’ ร่วมกันเราทำได้  แก้ปัญหาสุขภาพ-ขยายกลไกการทำงาน ผลักดันกองทุนส่งเสริมสุขภาวะระดับจังหวัดทั้งภาค พัฒนาศักยภาพภาคีเข้มแข็ง สู่เมืองสุขภาวะแห่งอนาคต

    สงขลา - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ภาคีเครือข่ายภาคใต้ จัดงาน “ภาคใต้แห่งความสุข” ครั้งที่ 13 เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ และการประชุมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน: โอกาส และความท้าทาย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

    รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต จะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จึงจำเป็นต้องทำงานแบบเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่าย เสริมพลังสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วม เตรียมเครือข่ายให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ เวทีภาคใต้แห่งความสุข เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย เพื่อสานพลังภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของภาคใต้ ไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะ เกิดการสานพลังขับเคลื่อนในลักษณะข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่

    “ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ผลักดันการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทำงานต่างๆ ร่วมคิดนวัตกรรม ค้นหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพ  ตลอดจนร่วมสร้างค่านิยม นโยบาย เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน  ให้บรรลุไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  สสส. พร้อมหนุนเสริมการทำงานของภาคีเครือข่าย และร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับท่าน สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

    ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สสส.เน้นกลไกประสานภาคีเครือข่าย ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทำงานเชื่อมโยงกัน กับ สสส.อย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางการทำงาน ‘Together We Can’ ร่วมกันเราทำได้  คือ 1.รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เกิดกลไกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2.หนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคี และ สสส. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เครื่องมือที่รองรับการทำงานระหว่างเพื่อนภาคี 3.หนุนเสริมสรรถนะในการขับเคลื่อนงานออกแบบชุดสมรรถนะ ฝึกอบรมแลกเปลี่ยน และนำจุดเด่นของภาคีของ สสส. ที่เน้นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศ มาหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด สู่เป้าหมาย “ภาคใต้แห่งความสุข” ได้

    “ทิศทางการพัฒนาสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน คือ 1.ขยายกลไกการทำงาน ผลักดันให้เกิดกองทุนส่งเสริมสุขภาวะระดับจังหวัดทั้งภาคใต้ 2.เชื่อมประสานเครือข่ายหากหลายประเด็น รวมถึงดึงภาคีกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดมิติการทำงานใหม่ๆ มากขึ้น 3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเรื่องการสื่อสารสาธารณะออกไปในวงกว้าง นอกจากนี้ทิศทางในอนาคต คือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ก้าวทัน ก้าวล้ำ เชิงรุก มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพ ร่วมกับเพื่อนภาคีเครือข่าย นำไปสู่ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตต่อไป” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน
สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้
สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”
สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”

สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง
สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง

สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์
สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”
องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19
สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19

งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว
งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว

สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe  คือรักแบบไหนกัน
สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe คือรักแบบไหนกัน

“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข
“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข

“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”
“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”

สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ
สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ

สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!
สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!

สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ
สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13
สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13

สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ
สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ

สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า
สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”
เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567
สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567

สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม
สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม

เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”
เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”