สุราษฎร์ฯคิ๊กออฟจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ -เปิดกองทุนเมืองคนดี

หมวดหมู่ : สุราษฎร์ธานี, ทั่วไป,

อ่าน : 237
โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดกองทุนเมืองคนดี อบจ.สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ฯคิ๊กออฟจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ -เปิดกองทุนเมืองคนดี

สุราษฎร์ธานี-คิ๊กออฟโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเปิดกองทุนเมืองคนดี 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดคิ๊กออฟโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเปิดกองทุนเมืองคนดี  โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สมัชชาการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 19 อำเภอเข้าร่วม ที่ห้องประชุมโรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 


นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาทางสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชน ทำให้ต้องสูญเสียโอกาสทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐาน และโอกาสที่พัฒนาชีวิตให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ 


การที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในฐานะคนสุราษฎร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสังคม ถือว่าเป็นการ ผนึกกำลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับลูกหลานในสังคม และในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้ติดตามดำเนินโครงการนี้ทราบว่าที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาแล้วสองระยะตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งครั้งนี้เป็นระยะที่สาม 


สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมัชชาการศึกษาตลอดจนภาครัฐภาคเอกชน ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระดับจังหวัดมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบกระบวนการกลไกการทำงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพื้นที่จังหวัด และที่สำคัญได้มีการกำหนด ให้มีการจัดตั้งกองทุน (10 บาทเพื่อโอกาสของคนสุราษฎร์ธานี) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นด้วย 


“ขณะนี้สุราษฎร์ธานีกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงกลายเป็นว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ควบคู่กับการลดความเหลื่อมล้ำกันไปด้วย ดังนั้นการประสานความร่วมมือกันของภาคประชาชน หน่วยงานจัดการศึกษา ภาควิชาการอุดมศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานและพี่น้องประชาชน” นายวิชวุทย์กล่าว.
อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :