หาดทิพย์ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 45
หาดทิพย์ รับรางวัล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเอกชนแห่งเดียวในภาคใต้
หาดทิพย์ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

        นางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (รางวัลชมเชย) ประจำปี 2563 ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) จาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยหาดทิพย์เป็นภาคเอกชนแห่งเดียวในภาคใต้ที่ได้รางวัลนี้ซึ่งมีองค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 28 องค์กรจากทั่วประเทศ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อปลายเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา

        หาดทิพย์ เข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 เพื่อร่วมกระตุ้นให้องค์กรภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญและเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งหาดทิพย์ได้ยึดมั่นการบริหารจัดการรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเป็นวัฒนธรรมการทำงานของพนักงานทุกคน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนต่อไป.