อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะ “วิธียกระดับการผลิตทุเรียนคุณภาพ”

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 308
สสก. สสก.5 สงขลา อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร วิธียกระดับการผลิตทุเรียนคุณภาพ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะ “วิธียกระดับการผลิตทุเรียนคุณภาพ”

        ภาคใต้ - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันผลผลิตด้อยคุณภาพแก่เกษตรกร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 355 คน ที่ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส 

        นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้พบปะและให้แนวทางการยกระดับการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดว่า ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้ไทยและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยมีตลาดหลักที่ประเทศจีน ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (covid-19) ความต้องการทุเรียนของประเทศจีนเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งแหล่งผลิตทุเรียนหลักไม่ได้มีแต่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เท่านั้น แต่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ก็นับว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพชั้นดีของประเทศอีกด้วย เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและอากาศที่เหมาะสม เนื้อทุเรียนมีลักษณะเด่น คือ แห้ง เหนียว เนียนและนุ่มหอม พันธุ์ที่ได้รับความนิยมปลูก ได้แก่ หมอนทอง ซึ่งเป็นพันธุ์หลักส่งออก และพันธุ์ทางเลือก เช่น มูซานคิงส์ โอฉี่ หรือ หนามดำ พวงมณี เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพทุเรียนจึงมีความสำคัญมาก ต้องใส่ใจจัดการดูแลตลอดระยะการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ย เพราะหากจัดการไม่ดีจะทำให้ต้นไม่สมบูรณ์ ผลเล็กไม่ได้ขนาด รสชาติ เนื้อสัมผัส ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ดังนั้นน้ำและปุ๋ยถือเป็นเรื่องสำคัญมาก รวมทั้งการจัดการเรื่องโรคแมลง ต้องรู้วิธีการป้องกันกำจัดบางปีมีปัญหาเรื่องผลผลิตมีหนอนเจาะเมล็ดมาก ซึ่ง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัด ได้รณรงค์สร้างการรับรู้มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จพบน้อยมาก อีกประเด็น คือ การตัดทุเรียนอ่อนแต่อาจจะไม่ค่อยพบปัญหาในพื้นที่ทางนี้ อย่างไรก็ดีต้องช่วยกันดูแลเพราะหากลูกค้าไม่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยแล้ว ก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของอนาคตทุเรียนไทย

        นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มุ่งหวังเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีในการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดแก่เกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งยังยกระดับการผลิตสู่มาตรฐานการส่งออก สำหรับกิจกรรมในการสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายความรู้ เรื่องการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดย ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย และการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนด้วยวิธีผสมผสาน” จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.วงจรชีวิตของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและลักษณะการทำลาย 2.การป้องกันกำจัดโดยใช้กับดักแสงไฟโซล่าเซลล์ 3.การป้องกันกำจัดโดยใช้สารชีวภัณฑ์ 4.การป้องกันกำจัดโดยใช้ควันไฟและสารสกัดสะเดา 5.การป้องกันกำจัดโดยการใช้ถุงห่อผล และ 6.การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา และกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และสุดท้ายแบ่งกลุ่มสรุปบทเรียนผลการถ่ายทอดความรู้และการนำไปปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป.