อบจ.สงขลา เปิด “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” ที่ อ.รัตภูมิ

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 206
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว
อบจ.สงขลา เปิด “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” ที่ อ.รัตภูมิ

          สงขลา - อบจ.สงขลา ยกระดับเกษตรกร ส่งเสริมสินค้าเกษตร “ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” ที่ อ.รัตภูมิ (Green Local Market) ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน/ครัวเรือน อย่างยั่งยืน

     เมื่อวันนี้ 7 ก.ค. 2567 เวลา 09.30 น. นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดตลาดเกษตร อบจ. ตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว อำเภอรัตภูมิ ที่ตลาดวังไทร (หลาดกรีนปั้นสุข) หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอาทิตย์ สังธรรมรอด ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอรัตภูมิ กล่าวต้อนรับ นางกชภัส สุทธิกรทวี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นายสง่า เพ็ชรพรหม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เขตอำเภอรัตภูมิ กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ผู้ค้า และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วม

     สำหรับ ตลาดเกษตร อบจ. ตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว อำเภอรัตภูมิ เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน/ครัวเรือน อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ ด้านการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีมูลค่า

     โครงการตลาดเกษตร อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีเป้าหมายจัดกิจกรรมตลาดเกษตร อบจ. ให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ และตลาดในห้างสรรพสินค้า/ตลาดสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green Local Market)" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่ายและการตลาด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้ครบวงจร.

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :