เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

หมวดหมู่ : เศรษฐกิจ, ทั่วไป, ภาคใต้,

อ่าน : 387
สสก. สสก.5 สงขลา เกษตรผสมผสาน เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

        ภาคใต้ - นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชนในพื้นที่ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษา และประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และศาสตร์ของพระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการ มีเป้าหมายพัฒนาทุกมิติ จึงมีกิจกรรมสนับสนุนทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคน ซึ่งครอบคลุมทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก คือ การพัฒนาความรู้และทักษะของเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร และ ยุวเกษตรกร โดยเฉพาะกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรทั้ง 37 อำเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) โดยได้จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ มาตั้งแต่ ปี 2560 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมแก้ปัญหาและยกระดับด้านเศรษฐกิจสังคมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างสถาบันครอบครัวให้อยู่ดี มีสุข และมั่นคง เกิดความสันติสุขในพื้นที่ ด้านการพัฒนาสินค้า มีการผลักดันและยกระดับทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชประจำถิ่น ด้านการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีแหล่งอาหารในชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็นฐานรากของการพัฒนาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

        ในปี พ.ศ.2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 17.79 ล้านบาท เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 8,170 ราย หวังให้พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

        นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ หน่วยงานราชการและเอกชน ในพื้นที่กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นายวิทยา ตาพ่วง หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ทักษะในการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่หลากหลาย สามารถพัฒนาปรับปรุงต่อยอดแปลงเรียนรู้ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้ กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาของนักวิชาการและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบผสมผสานของแต่ละจังหวัด การจัดนิทรรศการผลงานและกิจกรรมเด่นของเกษตรกรต้นแบบ การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ การจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการทางการเกษตรของศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานและผู้เกี่ยวข้องรวม จำนวน 200 คน.