เกษตรภาคใต้ปลื้ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดสตูล คว้าที่ 1 ระดับประเทศ

หมวดหมู่ : สตูล, ทั่วไป,

อ่าน : 564
เกษตรภาคใต้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดสตูล คว้าที่ 1 ระดับประเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
เกษตรภาคใต้ปลื้ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดสตูล คว้าที่ 1 ระดับประเทศ

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้รับการคัดเลือกที่ 1 ระดับประเทศ

            นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศ โดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือก จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แต่ในปีนี้เกิดสถานการณ์ COVID-19 จึงจัดให้มีการรับพระราชทานโล่รางวัลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ณ กรุงเทพมหานคร

            นางสาวอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง ให้ข้อมูลว่า ได้จัดตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่ตั้งกลุ่มเลขที่ 3 หมู่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีอากาศร้อนชื้น ทำให้ต้นคลุ้มซึ่งพบมากในสวนยางพารา เจริญเติบโตได้ดี ประกอบกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้มีการนำต้นคลุ้มมาจักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ฝาชี และตะกร้า ซึ่งมีความคงทน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา โดยในช่วงปี พ.ศ.2555 ราคายางพาราตกต่ำ และในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดปี ทำให้รายได้จากการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย แม่บ้านจึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยการสร้างอาชีพเสริมให้กับครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า เข้ามาเป็นพี่เลี้ยง และจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง” ต่อมาในปี พ.ศ.2560 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง” และพัฒนาเป็นสินค้า OTOP

            นางสาวอรุณี เกาะกลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มเป็นสินค้าที่ขายดีมาก เนื่องจากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีความสวยงาม คงทน และเป็นที่นิยมของตลาด จึงมีคนในพื้นที่มาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น จากเดิมมีสมาชิก 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 68 คน สมาชิกมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000-30,000 บาท ต่อคน/ต่อเดือน ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มได้แก่ ฝาชี ตะกร้ากลม ตะกร้าเหลี่ยม กระจาดผลไม้ กล่องใส่ทิชชู โคมไฟ ช่องทางการจำหน่าย มีการขายออนไลน์ ทางเพจชื่อเพจ “จักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง” ผ่านทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “อรุณี เกาะกลาง” และ “กาญจนา พยัควัลย์” และทางเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้สนใจ ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณี เบอร์โทร 062- 6540788.