เทศบาลนครสงขลา คว้า 2 รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 34
เทศบาลนครสงขลา คว้า 2 รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เทศบาลนครสงขลา คว้า 2 รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สงขลา - เทศบาลนครสงขลา คว้า 2 รางวัล เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

1.รางวัลชนะเลิศ “เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ”

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

โดยคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้มีมติเห็นชอบและรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ในคราวประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 และมีประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

สำหรับโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มาตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อมุ่งหวังให้เทศบาลทุกระดับได้นำกรอบแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัด ภายใต้ 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี ไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองต่อไป ประกอบกับส่งเสริมให้เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นต้นแบบในการขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลทั่วประเทศควบคู่กันไป เพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ทั้งในเวทีระดับอาเซียนและระดับสากล โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก.