รองแม่ทัพภาค 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อน ชคต. ที่นราธิวาส

หมวดหมู่ : นราธิวาส, ทั่วไป,

อ่าน : 534
รองแม่ทัพภาคที่ 4 ชคต. อส.จชต.
รองแม่ทัพภาค 4 ตรวจเยี่ยมและติดตามขับเคลื่อน ชคต. ที่นราธิวาส

นราธิวาส-รองแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคิดตามการประชุมติดตามการปฏิบัติงานสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ อส.จชต.


เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2565 เวลา 11.00 น.พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์ และการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบล หรือ ชคต.ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีพันเอกก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นาวาเอกรัฐพล ลุนพล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) นาวาเอกพูนศักดิ์ บัวเนียม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนายิกโยธิน กองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส 93 และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 


พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยรองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า รองผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้าใจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสารักษาดินแดน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ


พลตรีปราโมทย์ พรหมอินทร์ กล่าวด้วยว่า จากการที่ตนได้เข้ารับตำแหน่งและรับผิดชอบในสายงานนี้ ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ การสร้างความเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ อส. ทุกหน่วยในโครงสร้างของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผลการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามแนวทางของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4 มาโดยตลอด และจากการรับฟังบรรยายสรุปก็มีรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลในเรื่องของการปฏิบัติงานแต่อย่างใด


ด้านพันเอกก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ปฏิบัติงานดังกล่าว โดยยึดถือกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี2565 ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมุ่งเน้นให้มีผลลัพธ์ตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กล่าวคือสร้างความเข้าใจ ขจัดเงื่อนไขที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรง โดยใช้ทรัพยากรของหน่วยฯที่มีอยู่ รวมถึงที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยเหนือเข้าทำงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังขีดความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทางด้านการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบล หรือ ชคต. ทางหน่วยฯ ได้เร่งรัด ติดตาม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชคต. ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยยึดถือกรอบนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และข้อสั่งการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งการลงไปตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ


ส่วนด้านพันเอกยุทธนา สายประเสริฐ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า การสร้างความตระหนักรู้และการประชาสัมพันธ์ ทางหน่วยฯ ได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำพื้นที่ จัดรายการใต้สันติสุข เผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญและกิจกรรมของหน่วยฯ นำสื่อต้นแบบมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ขยายผล ใช้กลุ่มมวลชน 39 กลุ่ม สมาชิก 14,765 คน เป็นเครือข่ายในการสร้างความตระหนักรู้ในภาคประชาชน ส่วนการปฏิบัติด้านจิตวิทยา อาทิ การสืบสานวิถีพหุวัฒนธรรม การร่วมกิจกรรมพบปะสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการป้องกันโรคโควิด-19


“ ทางด้านการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ ชคต. มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ปี 2565 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชน ภารกิจด้านการข่าวยุทธการ และกิจการพลเรือน งานการเมือง ทั้งนี้หน่วยฯ ได้เน้นย้ำการปฏิบัติของ ชคต. ตามมาตรการ 3 นอก 4 ใน การปฏิบัติตามระเบียบประจำวัน และร่วมปฏิบัติงานสำคัญเร่งด่วน 5 งาน หน่วยฯ รับผิดชอบ 41 ชคต. ที่ผ่านมาได้ประสานการปฏิบัติกับชุดควบคุมเจ้าหน้าที่ประจำ ชคต.จังหวัดนราธิวาสและปลัดผู้เป็นหัวหน้า ชคต.อย่างใกล้ชิด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ” พันเอกยุทธนากล่าว.