การศึกษา

ข่าวหน้าแรก การศึกษา

ข่าวล่าสุด

ธ.ไทยพาณิชย์ สนับสนุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าเชิดชูเกียรติครูดีเด่น

กรุงเทพฯ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าจัดพิธีมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อส่วนรวมในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลมาโดยตลอด ทำหน้าที่ “ครูที่เป็นมากกว่าครู” เป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่งตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกำหนดจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ของทุกปี

นักศึกษา IBM ม.หาดใหญ่ คว้าแชมป์นวัตกรรมนานาชาติ

สงขลา - นักศึกษาทีม Deeper จากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (DRIC) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน 6th international innovation, design and articulation (i-LdeA) 2023 การแข่งขันที่มุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำเสนอแผนธุรกิจ งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ Universiti Teknologi MARA (UiTM) วิทยาเขต Perlis ประเทศมาเลเซีย.

ม.ทักษิณ อนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ ภายใต้ระบบ BCG พัทลุง

พัทลุง - มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรม : การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ และศูนย์เรียนรู้การผลิตมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ ภายใต้ระบบ BCG จังหวัดพัทลุง พร้อมร่วมปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ ณ แปลงสาธิตการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

นศ. IBM ม.หาดใหญ่ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023

สงขลา - นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ “ทีม Deeper” คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023 ในการแข่งขันระดับประเทศ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023 งานจัดขึ้น ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

มวล.จับมือ 4 ม.ชั้นนำต่างประเทศ ปั้นงานวิจัยร่วมกัน

นครศรีธรรมราช - สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มุ่งพัฒนางานวิจัยระดับ Q1 ในฐานข้อมูล Scopus พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ พร้อมส่ง นศ.สหกิจต่างประเทศ

ม.อ.จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา”

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

ม.ทักษิณ เปิดตัว Farni-Feed ผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับปลาสวยงาม

พัทลุง - FARNI-FEED เป็นผลงานนวัตกรรมใหม่ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพปลาสวยงาม โตเร็ว แข็งแรง ช่วยพัฒนาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ

กรุงเทพฯ - เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง มุ่งขยายผลโครงการ Chevron Enjoy Science ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ ใน Southeast Asian STEM Education Fair and Exposition 2023

ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ (ตอนล่าง) จัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของภาคใต้ตอนล่าง เพื่อผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปาและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านสปาของประเทศ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 3 มีนาคม 2566 โดยจะอบรมตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ (ระยะเวลา 15 วัน) ในรูปแบบ on-site ระหว่างวันที่ 13 - 18, 20 - 25 และ 27 - 29 มีนาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 8 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สมาคมลอนเทนนิสฯ เตรียมจัดแข่งขันไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์

นครศรีธรรมราช - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เอ็มโอยูร่วมกับสมาคมลอนเทนนิสฯ เตรียมจัดแข่งขันไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสระดับชาติและนานาชาติ

พบกับ “OpenHouse HatyaiU 2023” 1-2 กุมภาพันธ์นี้

สงขลา - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ OpenHouse HatyaiU 2023 (CATCH YOUR DREAM - เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดอบรมบรรยายพิเศษ กิจกรรมความรู้และความบันเทิง อีกมากมาย

มทร.ศรีวิชัย ร่วมขับเคลื่อน ‘นครสงขลา เมืองน่าอยู่’

สงขลา - คณะวิจัย มทร.ศรีวิชัย เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ถือโอกาสร่วมยินดีและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมปรึกษาหาแนวทางนโยบายการพัฒนา ‘นครสงขลา สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน’ ต่อยอดแผน Smart City ปี 63

นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 2 รางวัล จาก สสอท.

สงขลา - สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลจำนวน 2 รางวัล งานจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เมื่อ ณ ห้องประชุุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครฯ

นักวิจัย ม.ทักษิณ นำผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจากท้องถิ่นร่วมแสดงในงาน Thai Festival

สงขลา - งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมผลักดันและสนับสนุนการแสดงผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ บพท. Showcase โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ในงาน Thai Festival ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565

นิสิต ม.ทักษิณ รับรางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ 2 มิติ โครงการยุวศิลปินไทย 2565

สงขลา - นายนาวิน พลพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ” โครงการยุวศิลปินไทย 2565 (Young Thai Artist Award 2022) ด้วยผลงานชื่อ วิถีชีวิตชนบท 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทจากมูลนิธิ SCG

“เขม-แพร” ดาวเดือนดวงใหม่ของ ม.หาดใหญ่

สงขลา - การประกวดเฟ้นหา ดาว-เดือน ดวงใหม่ ในโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 22 และ HU FRESHY CONTEST 2022 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้ได้หนุ่มหล่อ สาวสวยมากความสามารถ คือ “เขม” นายรัฐนันท์ คงงาม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ที่รับตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัย และ “แพร” นางสาวศิลดา พัฒนพงศ์ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัย

“ชวน” เปิดใจปัญหาเงินกองทุนกู้ยืม กยศ. ยังมีคนไม่คืน

ตรัง- “ชวน”เปิดอาคาร 8 ชั้น วิทยาลัยบรมราชชนนี ตรัง ก่อนเปิดใจปัญหาเงินกองทุนกู้ยืม กยศ.ร่ายยาวตนเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนจนประสบผลสำเร็จทุกวันนี้

ม.หาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สงขลา - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21-23 ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565

สงขลา - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565 จำนวน 137 ทุน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 377,000 บาท ให้กับโรงเรียน 8 แห่งในเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา

เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน

นครศรีธรรมราช - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิดตัวนิทรรศการชุดใหม่ “พลังงานล้านปี” อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผ่านการเล่น การตั้งคำถาม และการลงมือปฏิบัติ ผ่านฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเริ่มตั้งแต่กำเนิดของปิโตรเลียม การนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนสนุกกับการเรียนรู้ เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจที่จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมต่อไป