“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข

หมวดหมู่ : ทั่วไป, กรุงเทพฯ,

อ่าน : 448
สสส. สังคมผู้สูงวัย
“สูงวัย” เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เปลี่ยน 60 ปี ให้เป็นแค่ตัวเลข

               เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีมอบรางวัล Voice of the Voiceless Award (VOV AWARD) พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ก้าวต่อไปสู่สุขภาวะสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม” ในงานประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะ” ครั้งที่ 2 โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุอย่างท่วมท้น “การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย...ฝึกลุก ล้มเป็น” โดย สำนักงานประสานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว)

    สังคมผู้สูงวัย ที่ไม่ใช่ปัญหาของคนสูงวัย เลิกขีดเส้นความ “แก่” ด้วยตัวเลข บอกเล่าโดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อาจารย์พิเศษประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า “สังคมผู้สูงวัย” ได้เกิดขึ้นมาในประเทศไทยระยะหนึ่งแล้ว จะเห็นได้ว่าสังคมเรามีผู้สูงอายุใช้ชีวิตร่วมกับคนวัยหนุ่มสาวมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ขณะที่ คนวัยทำงานต้องดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายที่ยังมีชีวิตอยู่

    เมื่อปี พ.ศ.2513 ค่าเฉลี่ยของคนมีอายุเพียง 49-59 ปีแล้วตาย แต่ปัจจุบันค่าเฉลี่ยปรับขึ้นไปถึง 70 ปี เท่ากับว่าเรามีอายุยืนขึ้นอีก 20 ปี ทำให้เราเห็นคนวัย 70-80 ปีออกมาใช้ชีวิตในสังคมเป็นเรื่องปกติมาก ฉะนั้น คนที่จะรับภาระหนักที่สุดคือ คนช่วงวัย 40 ปี ทั้งแง่การเสียภาษี ระบบสวัสดิการ ขณะเดียวกัน คนรุ่นใหม่ก็มีลูกน้อยลง นับจากปีนี้เป็นต้นไปประชากรไทยจะลดลง นอกจากนั้นแล้วเด็กที่เกิดส่วนใหญ่ก็เกิดจากคนที่ไม่ได้พร้อมจะมีลูก เพราะคนพร้อมก็ไม่อยากมีลูก คำถามคือ คุณภาพชีวิตจะเป็นอย่างไร? นี่จึงเป็นปัญหาที่หนักมาก ๆ ของสังคมไทย

    “สังคมผู้วัย ไม่ใช่ปัญหาของผู้สูงอายุ แต่เป็นปัญหาของคนที่ยังไม่สูงอายุ โดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว จึงย้อนกลับมาที่ผู้สูงอายุ หลักสำคัญคือทุกคนเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่เราต้องทำให้ตัวเองแก่ช้าที่สุด เจ็บสั้น ๆ แล้วค่อยตายทีเดียว ดังนั้น คำว่าแก่ต้องเลิกคิดเรื่องตัวเลข แต่ต้องใช้การตีความว่าเป็นผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ จึงถือว่าแก่ จึงนำมาสู่แนวคิดการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด” รศ.ดร.เจิมศักดิ์ กล่าว 

     เมื่อความแก่วัดด้วยตัวเลขไม่ได้ “คนเกษียณก็ไม่จำเป็นต้อง 60 ปี”

    รศ.ดร.เจิมศักดิ์ กล่าวว่า การพึ่งพาตัวเองในผู้สูงอายุคือ 1.การทำงาน สร้างรายได้ ท่ามกลางสังคมที่มีประชากรน้อยลงและที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ ฉะนั้น ประเทศไทยต้องปรับวิธีคิดด้วยการขยายอายุการทำงาน คนไม่จำเป็นต้องเกษียณที่อายุ 60 ปี ขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี สร้างทักษะสำรองเพื่อชดเชยกับทักษะด้านพละกำลังที่ลดน้อยเรื่อย ๆ 2.มีเงินออม เพื่อให้มีเงินดูแลตัวเองในวันที่เราหยุดทำงานก่อนตาย ซึ่งกองทุนข้าราชการและประกันสังคม มีระบบหักเงินแต่ละเดือนไปเป็นเงินบำนาญ ให้เจ้าของเงินได้ใช้ยามแก่ แต่เราพบว่ามีคนไทยกว่า 20 ล้านคนที่เป็นแรงงานอิสระไม่ได้อยู่ในระบบดังกล่าวเลย ตนจึงนึกถึงการหักเงินบำนาญผ่านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่แต่ละคนใช้จ่าย โดยรัฐจะต้องร่วมสมทบส่วนหนึ่งด้วย เพื่อให้ทุกคนมีบำนาญชีวิต และ 3.การพึ่งพาตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ หลายครั้งที่เราเห็นว่าสถานที่ต่าง ๆ ยังขาดการออกแบบที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ทำให้เกิดอุบัติผลักตกหกล้มสูง ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมทางสังคมเอื้อต่อคนทุกกลุ่ม เพียงแค่ราวจับ พื้นกันลื่น ก็ช่วยให้ผู้สูงอายุรอดพ้นจากการสูญเสียสุขภาพและชีวิตได้

    ทั้งนี้ รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ได้กล่าวถึงมิติของการดูแลผู้สูงอายุว่า มิติด้านสุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญของผู้สูงอายุและคนกลุ่มอื่น ๆ เช่นกัน แต่บางกลุ่มอาการไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล ฉะนั้นแล้ว ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Intermediate Care) เป็นเรื่องที่เราต้องหันกลับมาคิด เพื่อให้มีพื้นที่ตรงกลางระหว่างโรงพยาบาลกับบ้าน ส่งเสริมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับ มิติสังคมและชุมชน เราต้องทำให้วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รพ.ชุมชน ไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ร่วมมือกัน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ สร้างชุมชนที่พร้อมรองรับผู้สูงอายุ.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด

สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน
สสส. ชวนโหลด “คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน” เตรียมพร้อมก่อนฉีดวัคซีน

สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้
สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”
สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)”

สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง
สสส. ดึงกูรูภาคีเครือข่าย อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง

สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์
สสส. จับมือ สพฐ. และ TPAK หาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเด็กช่วงเรียนออนไลน์

องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”
องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ:ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม”

สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19
สสส.นำร่อง 5 จว.ขับเคลื่อน“คนสร้างสุขภาคใต้” ฟื้นวิกฤติโควิด-19

งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว
งดเหล้าเข้าพรรษา “ซูเปอร์แม่-พ่อ พอแล้วเหล้าเบียร์” ลด ละ เลิก เพื่อครอบครัว

สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe  คือรักแบบไหนกัน
สสส.แนะ “รัก” แบบ Safe คือรักแบบไหนกัน

“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”
“สำนัก 7” สสส. มุ่งสร้างนำซ่อม “ปรับพฤติกรรมชีวิต”

สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ
สิ่งแวดล้อมของสังคมพิการ จุดประกาย...ขับเคลื่อนกลไกเอื้อชีวิตผู้พิการ

สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!
สสส.ชี้ บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย!

สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ
สสส.เชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบ “ครูดีไม่มีอบายมุข” จ.นครศรีฯ

เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ กระตุ้นเตือนสังคมรู้เท่าทันอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13
สสส.ผนึกกำลัง สช. สานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัด “สร้างสุขภาคใต้” ครั้งที่ 13

สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน
สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน

สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
สสส. สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ
สสส.สานพลังสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพจิต ชวนคนไทยออกกำลังใจ

สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า
สสส.ถอดบทเรียน 4 ประเทศ สู้ความท้าทายงาน "สร้างเสริมสุขภาพ" ในทศวรรษหน้า

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”
เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567
สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567

สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม
สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม

เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”
เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”